نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 گیلان

چکیده

اپتوموتوری یکی از روشهایی است که طی آن رفتار بینایی ماهی نسبت به اشیاء متحرک ارزیابی می گردد. تحقیق حاضر بر روی عکس العمل ماهی گورخری نسبت به اشیاء متحرک می باشد. در این آزمایش، از ماهی های گورخری تازه بالغ شده از هر دو جنس استفاده گردید. به منظور بررسی و مطالعه قدرت بینایی ماهی در این پژوهش از دستگاهی دست ساز استفاده شد. آزمایش با پهناهای مختلف (نوارهای کاغذی) سیاه و سفید(1، 2 و 7 سانتی متری) و همچنین با پهنای 1سانتی متری با نوارهایی به رنگ قرمز– خاکستری و سبز- خاکستری در سرعتهای مختلف 2، 3، 4، 7، 10 و 15 دور در دقیقه انجام گرفت. نتایج حاصل از ANOVA دو طرفه اختلاف معنی داری را در بین سرعتها و پهناهای مختلف نشان داد (05/0> P). ارزیابی نتایج نشان داد که در پهناهای مختلف، ماهیان بیشترین پاسخ اپتوموتوری را در سرعت 10 دوردردقیقه (13/0±65/0) و کمترین پاسخ را در سرعت 2 دوردردقیقه (22/0± 07/0-) نشان دادند. همچنین بهترین قابلیت دید ماهیها در پهنای 1 سانتی متری (13/0±70/0)(05/0> P) مشاهده گردید . در آزمایش دیدرنگی نیز ، مشاهده شد ، بین سرعت‌ها و نوارهای رنگی مختلف، تفاوت معنی داری وجود ندارد (P>0.05). با این وجود ماهیان پاسخ اپتوموتوری بیشتری به رنگ سبز- خاکستری (13/0±10/0) و سرعت 10دوردردقیقه (13/0±41/0) از خود نشان دادند.

کلیدواژه‌ها