نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

روش بهسازی مختلفی در جهت افزایش مقاومت و کیفیت مهندسی خاک‌ها وجود دارد که یکی از مناسب‌ترین آن‌ها، تراکم دینامیکی می‌باشد. در این روش وزنه‌ای از ارتفاع مشخص رهاشده و در اثر برخورد به زمین باعث متراکم شدن خاک می‌شود. در این تحقیق ابتدا اقدام به انجام آزمایش‌های میدانی گردید سپس با استفاده نتایج بدست آمده در این بخش اقدام به مدلسازی تراکم دینامیکی خاک گردید. به منظور انجام مدلسازی تحقیق حاضر از نرم‌افزار دو بعدی FLAC استفاده گردید. نظر به اجرای طرح‌های مختلف در محدوده شهرستان آبادان این منطقه به عنوان محل اجرای طرح انتخاب گردید و پس از آزمایش‌های میدانی مشخصات مکانیکی خاک استخراج و سپس با تعریف الگوهای آزمایش اقدام به مدلسازی گردید. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می‌دهد برای کلیه شرایط مدلسازی حداکثر تغییر شکل خاک در محل ضربه کوبه مشاهده شد، این میزان در عمق خاک کاهش یافت. همچنین نتایج نشان می دهد که تنش مؤثر در خاک تحت تراکم دینامیکی با افزایش عمق کاهش می‎یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Al-Layla, M. T., & Al-Saffar, Q. N. 2014. Improving The Engineering Properties of The Gypseous Soil Using Dynamic Compaction Method. Al-Rafidain Engineering Journal, 22(2).
Chow,Y.K., Yong, D. M., Yong, K. Y., Lee, S. L.1990. Monitoring of dynamic compaction by deceleration measurements”, Computers and Geotechnics, Vol.90, No.3, 1990, PP.189-209.
FLAC's Manual. Itasca Consulting Group, Inc. Thresher Square East, 708 South Third Street, Suite 310, Minneapolis, Minnesota 55415 USA. 
Gu, Q., Lee, F.H. 2002. Ground response to dynamiccompaction of dry sand. Geotechnique, Vol 52, No7,481-493.
Hamidi, B., Nikraz, H., & Varaksin, S. 2010. Correlations between CPT and PMT at a Dynamic Compaction Project. In Proceedings of 2nd International Symposium on Cone Penetration Testing, U.S.A.
Hamidi, B., Varaksin, S. & Nikraz, H.2010. Predicting Soil Parameters by Modelling Dynamic Compaction Induced Subsidence’, 6th Australasian Congress on Applied Mechanics (ACAM6), Perth, Australia, 12-15 December, paper 1150.
Pan, J.L., Selby, A.R. 2002. Simulation of dynamic compaction of loose granular soils. Advances in Engineering Software 33, 631-640.
Poran,C.J., Rodriguez,J.A. 1992. Finite Element Analysis of Impact Behavior of Sand. Soils and Foundations, Vol 23, No 4, 68-80.