نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

پروژه های احداث و ساختن بنادر، اسکله‌‌ها و دیگرانواع سازه های دریایی بدلیل استقرار در محیط‌های دریایی (آبی و خاکی) در مقایسه با سایر پروژه های توسعه ای بدون شک از طیف گسترده اثرات و پیامدهای محیط زیستی برخوردار می باشند. در این بررسی، ارزیابی اثرات محیط‌زیستی حاصل از ساخت و بهره‌برداری اسکله صنعتی یارد ولیعصر خرمشهر با استفاده از دو روش ماتریس سریع و ماتریس ایرانی انجام شد. ماتریس ایرانی نشان داد که هیچ یک از اثرات و پیامدهای محاسبه شده در حد آستانه خطر یعنی عدد 1/3- نمی باشند. همچنین نتایج ماتریس سریع نشان دهنده آن بود که اثرات منفی پروژه بیشتر در رده منفی بسیار ضعیف تا متوسط خواهد بود و تنها در فاز بهره‌برداری اکوسیستم آبی متحمل اثرات منفی قابل ملاحظه خواهد شد که به نوعی نتایج ماتریس ایرانی را تایید می نماید. بنابراین براساس نتایج هر دو روش و باتوجه به جایگاه پروژه در توسعه‌ منطقه در بخش صنعت و حمل و نقل و سازگاری آن با کاربری منطقه مورد مطالعه، پروژه قابل قبول و انجام آن با لحاظ کردن طرح‌های بهسازی و اقدامات پایشی از جمله سنجش دائمی و کنترل حد مجاز خصوصیات شیمیایی و فیزیکی آب، اندازه گیری تراز صوتی اطراف اسکله به منظور کنترل سطح استاندارد صدا در محل طرح و اخذ گواهینامه سلامت فنی برای هرگونه تجهیزات مورد استفاده توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Duarte, O.G., Requena, I and Rosario, Y. 2007. Fuzzy Techniques for Environmental Impact Assessment in the Mineral Deposit of Punta Gorda (Moa, Cuba). Environmental Technology, Vol. 28: 659-669.
Foroghi Abri M, Khorasani N and Radnejhad H. 2009. Application of Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM) Method to Environmental Impact Assessment of Marginal Zayandehrood Tourism Settlements, Case Study: Saman Tourism Settlement, Second International Symposium on Environmental Engineering.
Kuitunen M, Jalava K, Hirvonen K. Testing the usability of the Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM) method for comparison of EIA and SEA results. . J Environ Impact Asses. 2008; 28(4–5): 312-20.
Makhdum M. 2009. Four Notes in assessing the developing impact. J Environ Develop.
2(3): 9-12.
Makhdum M. The foundation of land planning (13d edition). 2011. Tehran University press. 300 pp.
Monavari M, Hosseini M and Omidi H. Determination of Arvand Margin Protective Capabilities Using IUCN Model. Journal of harbor and sea, 2007,12: 88-91
Pastakia C.M.R, Jensen A. 1998. The rapid impact assessment matrix (Riam) for EIA. J Environment Impact Asses.18 (5): 461-82.
Ravanbakhsh M, AbedinZadeh N, Kazemi L. Environmental Impact Assessment of Golpad Recreational Jetty. 2010. Gilan, 3rd Conference of Environmental Engineering, Tehran University, Tehran, Iran.
Shoili A.G, Farrokhi M, Alizadeh H. 2000. Selection of optimum option for sludge disposal in the Guilan province of Iran using rapid impact assessment matrix (RIAM). J Water Resources and Environ Eng. 3(12): 288-97.
Wathern, l. 1991. International environmental law, Edward Elgar Publishing. UK. 216pp.
Lawrence, David P. 2003 Environmental impact assessment, practical solutions to recurrent problems, John Wiley & Sons, Inc, Publication. 387 pp.