نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده

با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و گسترش نیاز بشر به استفاده از بسترهای آبی همچون:دریاها، اقیانوسها، شناخت و بررسی روشها و راهکارهای طراحی و پیاده سازی سازه های دریایی را بیش از پیش روشن می‌سازد سکوی نیمه مستغرق دریایی یکی از انواع سکوهای دریایی سکوی نیمه مستغرق بوده که با توجه به ویژگی‌ های این سکو عمدتاً برای استخراج از منابع نفت و گاز در آب عمیق مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق یک سکوی نیمه مستغرق تحت شرایط عملیاتی با استفاده از نرم افزار المان محدود Ansys ANSYS تحت امواج منظم مدل سازی عددی شده و تحت امواج منظم قرار گرفته است. هندسه سکوی مدل شده مربوط به سکوی ساخته شده در سال 2012 بوده و داده‌های مورد استفاده در تحقیق حاضر اطلاعات مربوط به میانگین امواج 20 ساله دریای خزر بوده است و ،میزان جابه جایی، دوران و نیروی تفرق در درجات آزادی به دست آمده است.برای اعمال امواج منظم از تئوری موج ایری استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌ دهد در بارگذاری امواج منظم دو پارامتر پریود موج و زاویه انتشار موج عامل تعیین کننده در میزان جابه جایی و دوران سکو و همچنین نیروی تفرق حاصله از برخورد موج با سکو بوده است. همچنین بررسی نتایج نشان می‌دهد در زاویه برخورد 90 درجه موج با سکو، وضعیت حرکت در 2 درجه آزادی Z , Ry نزدیک به صفر بوده و بیشترین مقادیر دوران حول محور X بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Chakrabarti, S., Barnett, J., Kanchi, H., Mehta, A., & Yim, J.2007. Design analysis of a truss pontoon semi-submersible concept in deep water. Ocean engineering, 34(3), 621-629.
 
Gallala, J. R.2013. Hull Dimensions of a Semi-Submersible Rig: A Parametric Optimization Approach. 
Patricksson, S. 2012. Semi-Submersible Platform Design to Meet Uncertainty in Future Operating Scenarios.
Pedersen, E. A. 2012. Motion analysis of Semi-Submersible
Priyanto, A., Maimun, A., Kader, A. S. A., Nasrudin, I., Ghani, M. P. A., Nur, I., and Jaswar, K. 2014.   Probability distribution of wave run up and dynamic response on a large volume semi-submersible. Ocean Engineering, 76, 52-64.
Sabziyan, H., Ghassemi, H., Azarsina, F., and Kazemi, S. 2014. Effect of Mooring Lines Pattern in a Semi-submersible Platform at Surge and Sway Movements. Journal of Ocean Research, 2(1), 17-22.
Voogt, A. and Soles, J. 2007. Stability of Deepwater Drilling Semi Submersibles. In Proc 10th Int Symp on Practical Design of Ships and Other Floating Structures, Houston.
Zhai, G., Ma, Z., and Zhu, H. 2012. The wind tunnel tests of wind pressure acting on the
derrick of deepwater semi-submersible drilling platform. Energy Procedia, 14, 1267-1272.