نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه اقتصاد و بیمه دریایی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.

چکیده

به منظور بررسی رفتار مصرفی خانوارها در تقاضای مواد غذایی دریایی از داده‌های مصرف غذاهای دریایی در سال 1391 برگرفته از مرکز آمار ایران برای 38900 خانوار شهری و روستایی در تخمین تقاضای ماهی و میگو و سایر غذاهای دریایی استفاده شده است. داده ها نشان می دهند بسیاری از خانوارها به صورت بالقوه هم مصرف کننده غذاهای دریایی نبوده و این گروه مصرفی در رژیم روزانه آنها جایی ندارد. پدیده مصرف صفر و مشاهدات مفقود به عنوان ویژگی داده‌های سطح خرد در نظر گرفته شده است. به همین منظور از دو الگوی توبیت و هکمن به عنوان روش  ­های آلترناتیو در تخمین تقاضای غذاهای دریایی استفاده شده که البته الگوی هکمن از قدرت توضیح دهندگی بالاتری برخوردار بوده است. بر اساس نتایج به‌دست آمده، عوامل اقتصادی نظیر درآمد خانوار، عوامل دموگرافیکی مانند سطح تحصیلات سرپرست خانوار و تعداد فرزندان و متوسط سن خانوار و منطقه جغرافیایی محل سکونت بر مصرف غذاهای دریایی تاثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Akinbode, S, O., Dipeolu, A, O. 2012. Double-hurdle model of fresh fish consumption among urban households in south-west Nigeria. Current Research Journal of Social sciences, 4(6): pp.431-439.
Aristei, D. and Pieroni, L., 2008. A double-hurdle approach to modelling tobacco consumption in Italy. Applied economics40(19), pp.2463-2476. DOI: 10.1080/00036840600970229
Greene, W. H. 2000. Econometric Analysis, 4 th ed.
Heckman, James J, 1979. Sample Selection Bias as a Specification Error. Econometrica 47(1), pp.153–61. DOI: 10.2307/1912352.
Huang, K.S. and Lin, B.H., 2000. Estimation of food demand and nutrient elasticities from household survey data (No. 1488-2016-123635).
Jones, A.M. and Yen, S.T., 2000. A Box–Cox double‐hurdle model. The Manchester School68(2), pp.203-221. DOI: 10.1111/1467-9957.00190.
Kiani, K.H., Kouhbor, M.A. 2008. Estimating nutrients Elasticities: An application of the Tobit model. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 5(1), pp. 89-110. (In Persian).
Tobin, J., 1958. Liquidity preference as behavior towards risk. The review of economic studies25(2), pp.65-86.
Wan, W. and Hu, W., 2012. At-home seafood consumption in Kentucky: A double-hurdle model approach (No. 1372-2016-109082). DOI: 10.22004/ag.econ.119807
Yen, S.T., 1993. Working wives and food away from home: The Box‐Cox double hurdle model. American Journal of Agricultural Economics75(4), pp.884-895