نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

یکی از راه‌های کنترل فرسایش قوس خارجی استفاده از سازه‌ی آبشکن می‌باشد. در سال‌های اخیر آبشکن‌های سنتی از نظر بهره-وری، قیمت و مناسب بودن برای محیط زیست مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بدین ترتیب اتخاذ روش‌هایی که مقرون به صرفه بوده و سازگار با محیط زیست باشند مورد اهمیت قرار گرفته است. آبشکن باندال‌لایک ترکیبی از آبشکن نفوذپذیر و نفوذناپذیر است که در شبه قاره هند به منظور کنترل فرسایش و بهبود عمق جریان برای کشتی‌رانی در رودخانه‌های آبرفتی احداث می‌گردد. این سازه از ساقه‌های درخت بامبو ساخته شده است، بدین‌ترتیب مقرون به صرفه بوده و با محیط زیست سازگار می‌باشد. در این مطالعه اثر درصد نفوذپذیری آبشکن باندال‌لایک بر حداکثر عمق آبشستگی اطراف آبشکن در فلومی با قوس ملایم 90 درجه و در شرایط مستغرق بررسی شده است. بدین منظور سری آبشکن‌های نفوذ ناپذیر (نفوذپذیری 0%) و باندال‌لایک با سه درصد نفوذپذیری (33، 50 و 64) درصد درون فلوم جایگذاری شده و تحت شرایط هیدرولیکی متفاوت (اعداد فرود 21/0، 23/0، 26/0، 29/0) مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. نتایج نشان داد که حداکثر عمق آبشستگی اطراف سازه‌ی باندال‌لایک به میزان قابل ملاحظه-ای کمتر از آبشکن نفوذناپذیر می‌باشد. همچنین با افزایش درصد نفوذپذیری آبشکن باندال‌لایک حداکثر عمق آبشستگی اطراف آن کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Fazli, M., Ghodsian, M. and Salehi Neyshabouri SAA. 2008. Bed topography changes in a 90 degree bend in different flow conditions. J. of Modarres Technical and Engineering 35: 123-142.
Nakagawa, H., Zhang, H., Baba, Y., Kawaike, K. and Teraguchi, H. 2013.Hydraulic characteristics of typical bank-protection works along the Brahmaputra/Jamuna River, Bangladesh. J. of flood risk management 6: 345-359.
Nasrollahi, A., Ghodsian, M. and Salehi Neyshabouri, S A A. 2008. Local scour at permeable spur dikes. J. of Applied Sciences 8 (19): 3398–3406.
Rahman, M M., Nakagawa, H., Ishigaki, T. and Khaleduzzaman, A T M. 2003a. Channel Stabilization using bandalling. Annual of Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University 46B: 613-618.
Rahman, M M., Nakagawa, H., Khaleduzzaman, A T M. and Ishigaki, T. 2003b. Flow and scour-deposition around bandals. Proc. Fifth International Summer Symposium, JSCE: 177-180.
Saneie, M. 2011. Experimental study on effect of minor spur dike to reduce main spur dike scouring. J. of watershed engineering and management 3(3): 140-149.
 
Sharifimanesh, H. 1995. Evaluation and comparison of scour around permeable spur dikes using hydraulic model. MSc thesis, Department of agriculture, Tarbiat Modarres University.
Shojaeian, Z., Kashefipour, SM. and Mosavi Jahromi, SH. 2015a. Experimental Study of the Effect of Permeability Percentage of Bandal Like Spur Dike on Maximum Depth of Scour Hole. J. of Water and Soil Science- University of Tabriz 25(3):105-116.
Shojaeian, Z., Kashefipour, SM., Mosavi Jahromi, SH. and Shafaee Bajestan, M. 2015b. Study on the Longitudinal Velocity Profiles Around Series of Bandal-like Spur Dike. J. of Water and Soil Science- University of Tabriz 25(2): 1-11.
Shojaeian, Z., Kashefipour, SM., Mosavi Jahromi, SH. and Shafaee Bajestan, M. 2014c. Experimental Study on The Local Scouring of Series of Bandal-Like spurs in Clear Water Condition. J. of Irrigation Science and Engineering 38 (2): 21-32.
Teraguchi, H., Nakagawa, H., Kawaike, K., Bans, Y. and Zhang, H. 2011 a. Effects of hydraulic structures on river morphological processes. International J. of Sediment Research 26(3): 283-303.
Yabarehpoor, E. and Kashefipour, S M. 2013. Laboratory investigation on the effect of spur dike permeability on the scour hole dimensions. J. of Water and Soil Science- University of Tabriz 24(3): 27-40.