نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آزمایشگاه ملی دریایی شهدای خلیج فارس، تهران

2 دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

3 مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان

چکیده

در فرآیند طراحی یک شناور دریایی، استخراج ضرائب هیدرودینامیکی معادلات حرکت شناور بسیار حائز اهمیت می باشد. برای استخراج این ضرائب هیدرودینامیکی می توان از روش های تحلیلی-تجربی، دینامیک سیالات محاسباتی و تست مدل استفاده نمود که در این میان با توجه به محدودیت های موجود در دو روش نخست، تست مدل دقیق-ترین روش استخراج این ضرائب می باشد. استخراج تجربی این ضرایب که در آزمایشگاه های دریایی صورت می پذیرد، امکان شبیه سازی رفتار شناور در تست های مانور مدنظر سازمان بین المللی دریانوردی و تعیین میزان مانور پذیری شناور را فراهم می سازد.
در آزمایشگاه های دریایی با توجه به اختلاف موجود در تجهیزات و روش های تست، برای اطمینان از صحت نتایج، دقت تجهیزات و روش تست، مدل های استاندارد مورد آزمون قرار گرفته و نتایج آن با نتایج ارائه شده توسط دیگر اعضای کنفرانس بین المللی حوضچه کشش مقایسه می شود. بر این اساس در این مقاله به شرح فرآیند اجرای تست و استخراج تعدادی از این ضرائب برای شناور معیار اِسو اُزاکا با استفاده از اجرای تست های استاتیکی و دینامیکی به کمک سیستم مقید مانور در آزمایشگاه ملی دریایی شهدای خلیج فارس پرداخته شده و در انتها مقایسه نتایج حاصل با مقادیر ارائه شده توسط کنفرانس بین المللی حوضچه های کشش انجام پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

C. Shih, P. Huang, S. Yamamura, C. Chen, designoptimalcontrol of ship maneuveringfor collision avoidance, Journal of Marine Science and Technology, Vol. 20, No. 2, pp. 111-121, 2012.
ITTC maneuvering group members, Testing and Extrapolation Methods, Manoeuvrability Captive Model Test Procedures, ITTC–Recommended, 7.5 - 02 06 – 02,Revision 02, 2008.
ITTC maneuvering group members, The Specialist Committee on Esso Osaka, Final Report and Recommendations to the 23rd ITTC,volume II, 2002.
D. Simonsen, F. Stern, Verification and validation of RANS maneuvering simulation of Esso Osaka: effects of drift and rudder angle on forces and moments, Computers & Fluids 32, 1325–1356, 2003.
M. Amin, K. Hasegawa, assessmentof ship maneuvrabilityin shallow waterways, The International Conference on Marine Technology, BUET, Dhaka, Bangladesh, 2010.
M. Faltinsen, hydrodynamics of high-speed marine vehicles, cambridge university press, pp.164, 2005.