نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه اقتصاد و مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

دسترسی بنادر به شبکه حمل و نقل ترکیبی و زیر ساخت های حمل و نقل مناسب در پسکرانه ها، نقش بسزائی را در تسهیل و تسریع عملیات بنادر ایفا می نماید. لذا هدف از این پژوهش بررسی سطح سرویس هر یک ازشیوه های حمل و نقل جاده ای و ریلی مربوط به شبکه حمل و نقل پسکرانه ای بندر امام خمینی (ره) در بازه زمانی بیست ساله 1391 تا 1411 می باشد، همچنین در ادامه نیز با استفاده از نرم افزار SPSS اقدام به محاسبه ضرایب همبستگی کامل و جزئی میان هر یک از شیوه های حمل و نقل دریایی، جاده ای و ریلی این بندر شده است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر سهم بسیار پائین ناوگان ریلی (حداکثر 5 درصد) در ورود و خروج بارها به این بندر و همچنین عدم رقابت پذیری آن با بخش جاده ای و در نتیجه عدم تشکیل یک زنجیره لجستیکی کارا در بندر امام خمینی (ره) می باشد، که برون رفت از این مسئله نیازمند تمرکز ویژه دولت و تلاش در جهت مشارکت بخش خصوصی در زمینه سرمایه گذاری در روساخت و زیرساخت های بخش ریلی بندر می باشد. 

کلیدواژه‌ها