نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تکثیر و پرورش آبزیان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه

2 گروه تکثیر و پرورش آبزیان، پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی، دانشگاه ارومیه

3 یاسوج، مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری

چکیده

مقدار اسیدهای چرب فوق غیر اشباع (HUFA) از شاخص های اصلی برای تعیین ارزش غذایی مواد مورد استفاده در تغذیه لارو آبزیان به شمار می رود. اسیدهای چرب مذکور نقش بسیار مهمی در حفظ سلامتی، رشد و بقای لارو آبزیان دارند. به این لحاظ روش های غنی سازی به منظور افزایش HUFA در ناپلیوس آرتمیا ابداع و توسعه یافته است. هدف از این تحقیق بررسی اثرات تغذیه ای ناپلیوس های Artemia urmianaغنی شده با روغن های گیاهی و روغن ماهی بر ترکیب لاشه لارو قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchs mykiss ) می باشد. آزمایشات در 6 تیمار مختلف و با سه تکرار در هر تیمار به مدت 2 هفته انجام گرفت. لاروهای ماهی قزل آلا از مرحله شروع تغذیه خارجی در قالب 6 تیمار غذایی شامل (1) غذای کنسانتره تجاری، (2) ناپلیوس غنی شده با روغن ماهی، (3) ناپلیوس غنی شده با روغن آفتابگردان، (4) ناپلیوس غنی شده با روغن کلزا، (5) ناپلیوس غنی شده با روغن سویا و (6) ناپلیوس تازه تخم گشایی شده تغذیه شدند. بالاترین غلظت اسیدهای چرب در جیره های غذایی یه ترتیب مربوط به اولئیک، پالمیتولئیک، لینولئیک، ایکوزاپنتانوئیک و استئاریک اسید بود در حالیکه در بافت لارو قزل آلا در کلیه تیمارها بترتیب مربوط به اولئیک، لینولنیک، لینولئیک، استئاریک و دکوزاهگزانوئیک اسید بود. میزان EPA در غذای کنسانتره بطور معنی داری پایینتر، در حالیکه میزان DHA در غذای کنسانتره بطور معنی داری بیشتر از سایر تیمارها بود (P<0.05). بیشترین میزان EPA در ناپلی غنی شده با روغن ماهی دیده شد که بطور معنی داری بیشتر از میزان آن در تیمارهایی بود که با روغنهای گیاهی غنی سازی شده بودند(P<0.05) . میزان DHA در ناپلی غنی نشده و ناپلی های غنی شده با روغنهای گیاهی صفر بود. نتایج این بررسی نشان دادند که روغن های گیاهی (کلزا، آفتابگردان و سویا) در مقایسه با روغن ماهی نتایج مطلوب تری را می دهد، همچنین این بررسی تغذیه از ناپلی آرتمیای غنی شده با روغن کلزا برای مراحل آغازین رشد لارو قزل آلای رنگین کمان را مورد پیشنهاد قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها