نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

ایران به عنوان یکی از کشورهای وسیع منطقه خاورمیانه از تنوع آب و هوایی بسیار بالا و بی‌نظیری برخوردار است و شرایط بالقوه‌ای را برای ایجاد انواع بی‌شماری از آبگیرهای فصلی و دائمی مناسب برای زیست و تولیدمثل سخت‌پوستان فراهم می‌آورد. در این تحقیق بررسیهای میدانی به منظور جمع‌آوری اطلاعات از محلهای زیست جمعیتهای گونه Phallocryptus spinosa در جنوب ایران (یزد و فارس) انجام گرفت. نتایج حاصل نشان می‌دهد که این گونه از پراکنش خوبی در آبگیرهای اطراف شهرهای بافق و لار برخوردار است. سیستهای این گونه در اوایل بهار تخم‌گشایی شده و لاروها به سرعت شروع به رشد می‌کنند و پس از 15-20 روز به بلوغ می‌رسند. بالغان پس از چند دوره تولیدمثل همزمان با افزایش دما در اواخر بهار از بین می‌روند. جمعیتهای مختلف این گونه محدوده شوری 6 تا g/L40 را تحمل می‌کنند. میزان هدایت الکتریکی و pH آب محیط زیست آنها به ترتیب بین 1-μS cm51000 -2550 و 5/8-2/7 ثبت گردید. میانگین طول کل بدن نر و ماده در نمونه‌های شهرستان بافق به ترتیب 75/1±12/24 و mm95/2 ±13/26 و در شهرستان لار به ترتیب 61/2 ±02/24 و 45/4 ±18/23 میلیمتر اندازه‌گیری شد. قطر سیست نشان داد که اختلاف معناداری بین سیستهای دو جمعیت وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها