نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان

2 گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

ارزش غذایی و برخی ویژگی‌های خاص آرتمیا موجب شده است که این موجود به عنوان یک غذای زنده و یک مدل بیولوژیک در آبزی‌پروری و تحقیقات مورد توجه قرار گیرد. ال- کارنیتین به عنوان یک مکمل غذایی باعث تحریک اکسیداسیون اسیدهای چرب، افزایش احتباس نیتروژن و افزایش مقاومت در برابر استرس‌های محیطی می‌شود که اخیراً کاربرد جالبی در پرورش موجودات مختلف یافته است. در این تحقیق تأثیر غلظت‌های مختلف (1، 10، 100 و1000 میلی‌گرم در لیتر) ال-کارنیتین روی رشد، بقاء، تولید مثل و پروفایل اسیدهای چرب Artemia parthenogenetic  مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور سیست آرتمیا در شرایط مناسب تفریخ شده و لاروهای حاصل در شوری 80 گرم در لیتر با ترکیبی از مخمر غنی‌سازی شده با اسیدهای چرب غیراشباع و جلبک Dunaliella tertiolecaبه مدت 15 روزتغذیه شدند. ال- کارنیتین در غلظت‌های اشاره شده به صورت مستقیم و همچنین به صورت غنی سازی شده در درون جلبک تک‌سلولی در اختیار آرتمیا قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که این ماده تأثیر مثبتی بر تحریک بلوغ جنسی تیمارهای مورد آزمایش داشته و همچنین موجب بلوغ زودرس شده است به طوری که در روز 13 اولین بلوغ زودرس در غلظت 1000 میلی‌گرم در لیتر ال- کارنیتین با میانگین 04/5% دیده شد. بررسی میزان رشد نیز حاکی از این بود که در غلظت 1000 میلی‌گرم در لیتر ال- کارنیتین بهترین تأثیر را بر رشد کلی آرتمیا داشته است ) 05/0> (P. همچنین در ترکیب اسید چرب در هیچ یک از غلظت ها اسیدچرب DHA مشاهده نمی‌شود. ال- کارنیتین می‌تواند به عنوان یک ماده محرک رشد و بلوغ جنسی، کاربرد خوبی در آبزی‌پروری و تحقیقات مولکولی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها