نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی

2 پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بررسی بر روی هم آوری ماهی گل خورک Scartelaos tenuis در مناطق حفاظت شده خور آبی و خور آذینی در فصل تخم ریزی از اسفند 1389 تا اردیبهشت 1390 انجام گردید. نمونه برداری بصورت تصادفی ساده و با استفاده از دست صورت گرفت. در مجموع 219 قطعه ماهی گل خورک یال دار مورد بررسی قرار گرفتند. که 113 قطعه در منطقه خور آبی (93 ماده و 20 نر) و 106قطعه در منطقه خور آذینی (83 ماده و 23 نر) بودند. نسبت جنسی ماده به نر برای گل خورک 24/1:0 بدست آمد که اختلاف معنی‌داری را در سطح قابل انتظار (1:1) نشان می دهد (05/0P). فراوان ترین طبقه طولی برای گل خورک در بندر پل در طبقات طولی 16-15 سانتی متر و و در تیاب در طبقات طولی19-18 سانتی متر بود. رابطه طول – وزن کل جنس ماده ماهی گل خورک به صورت 7245/2TL00116/0 W=، این رابطه برای جنس نر ماهی گل خورک بصورت 6523/2TL00138/0 W= بدست آمد. بطور کلی میزان همآوری مطلق این گل خورک در منطقه بندر پل 1045±4147 عدد تخمک و در منطقه تیاب 983±3707 عدد تخمک بود و اختلاف معنی داری در میزان هماوری بین دو منطقه مشاهده نشد(05/0P>). رابطه طول- هماوری بصورت 6412/1TL17/36=هماوری (6638/0 R2=) بدست آمد میانگین قطر تخمک در منطقه بندر پل114±796 میکرون و در منطقه تیاب 137±737 میکرون بدست آمد. رابطه وزن تخمدان-قطر تخمک در این ماهی یک رابطه خطی بصورت 2167/0-GW0009/0=OD (4728/0=R2) بدست آمد.

کلیدواژه‌ها