نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 گروه اقیانوس شناسی فیزیکی، دانشگاه فلیندرز

3 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

4 دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

خور دورق در قسمت انتهای شمال غربی خور موسی در جنوب غربی ایران واقع گردیده است. موج جزرومدی وارد شده از خلیج فارس به این خور بر اثر پدیده تشدید به دامنه ای در حدود شش متر می رسد. نوع جزرومد در این خور آمیخته(نیم روزانه نا برابر) است. دراین مطالعه جزرومد در خور دورق توسط قسمت هیدرودینامیکی مدل کوهیرنس شبیه سازی گردیده وبا استفاده از رابطه بین سطح آب و انرژی پتانسیل,میزان الکتریسیته قابل استحصال در حالت های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. مدل مورد استفاده براساس مختصات سیگمای عمودی، متشکل از سه لایه می باشد. در ساده ترین حالت می توان در سطح مقطع خور دورق فرعی به طور متوسط 32مگاوات و با بازده 35 درصد 2/11 مگاوات انرژی الکتریکی استحصال نمود. با نصب توربین های دو طرفه، می توان هم در حالت جزر وهم در حالت مد الکتریسیته تولید نمود و در صورت تقسیم حوزه آبی مورد نظر به دو حوضچه مجزا امکان تولید الکتریسیته در تمام سا عات شبانه روز وجود دارد.
   با احداث سد در مقطع خور دورق اصلی حوضچه ای طبیعی با مساحت20 کیلومتر مربع ایجاد شده, امکان استحصال 25 مگاوات الکتریسیته در شبانه روزرا فراهم میکند. در ادامه، با فرض لایروبی وخاک برداری خورها واراضی احاطه شده با خورهای زنگی و دورق، مدل برای حوضچه هایی به مساحتهای 60,29 و110 کیلومتر مربع اجرا گردید. نتایج محاسبات نشان می دهد که امکان تولید به ترتیب 74,36و136 مگاوات الکتریسیته در حالت های مذکور می باشد.

کلیدواژه‌ها