نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

2 خرمشهر؛ ایران

3 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا،داننشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عملکرد بنادر بر اشتغال در استان‌های ایران انجام شده است. برای این منظور از داده-های آماری دوره 1384 تا 1392 مربوط به 30 استان(7 استان ساحلی و 23 استان غیر ساحلی) استفاده شده است. در این پژوهش از دو روش متفاوت برای رسیدن به هدف استفاده شده است. نخست با استفاده از آزمون آماری برابری میانگین نرخ بیکاری در دو گروه استان‌های ساحلی و غیر ساحلی نشان داده شده است که در استان‌های ساحلی نرخ‌های بیکاری اندکی کمتر از استان‌های غیر ساحلی است. در روش دوم، از یک تحلیل رگرسیونی با داده‌های پنل و دو روش حداقل مربعات(مدل اثرات ثابت) و روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) انجام شده است. نتایج تحلیل رگرسیونی حاکی از این است که طی دوره مورد بررسی عملکرد غیر نفتی بنادر اثر مثبت و معنی‌داری بر اشتغال استان‌های ساحلی ایران داشته است اما این اثر بسیار ناچیز و کم بوده است. دیگر نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که نرخ بهره، دستمزد، سطح قیمت‌ها و تولید نیز دارای تأثیرات مثبتی بر اشتغال استانی در ایران هستند ولی عملکرد نفتی بنادر تأثیر معنی داری بر اشتغال در استان‌های ایران نداشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Ahmed, Y., O’Sullivan, P., Wilson, D. (1976). Road investment programming for developing countries: An Indonesian Example, Evanston, IL: Northwestern University Press.
AKbarian, R. and Mohtashami, M. 2006. The effect of economic liberalization on Employment in industrial sector in Iran, Economic Research, No, 29:171-196.
Ali pour, B., Pedram, M. and Majdi, S. 2014. Investigation short and long run effect of government size on Employment growth in Iran during 1976-2011 (using bounds test). Economic Growth and Development Researches, No, 4:63-74.
Andersson, A.,  Stromquist, U. (1988). The emerging C-society, in D. R. Batten and R. Thords (eds), transportation for the future, New York: Springer.
Asna ashari, H. and Karbasi, A. 2009. The effect of tax and export on agricultural employment in Iran, Economic Research, No, 3:139-149.
Baxter, R. D. (1866). Railway extension and its results, Journal of Statistical Society, 24, 549-95.
Beizaee, S. E. 2012. Applicable Principals of Transport Economics. SAMT Publication, Tehran, Iran.
Berköz, L., Tekba, D. (1999). The Role OF Ports in the Economic Development of Turkey. 39th European Congress of the Regional Science Association, Dublin, Ireland.
Bound, J., D. A. Jaeger, and R. Baker. (1995). Problems with instrumental variables estimation when the correlation between the instruments and the endogenous explanatory variable is weak. Journal of the American Statistical Association 90: 443-450.
Bottasso, A., Conti, M., Ferrari, C., and Tei, A. (2014). Ports and regional development: A spatial analysis on a panel of European regions. Transportation Research Part A 65 (2014) 44–55.
Button, K. (2010). Transport economics. Edward Elgar Publishing; 3th edition.
Dougherty, C. (2007). Introduction to Econometrics, Oxford University Press, USA.
Emami, K. and Maleki, E. 2014. Investigation of the effect of exchange rate fluctuation on employment in Iran, Quarterly Economic Sciences, No, 26:95-112.
Fadaei, M. and Kazemi, Sh. 2012. Investigation of the effects of foreign direct investment growth on employment level in Iran(Autoregressive distributed lags method), Economic Growth and Development Researches, No, 9:71-84.
Frahmand, Sh. And Abutalebi, M. 2012. The effect of Economic diversification and Specialization on provincial Economic Growth in Iran, Journal of Economic Researches, No, 3:45-63. 
Ferrari, C., Percoco, M., Tedeschi, A., 2010. Ports and local development: evidence from Italy. Int. J. Transp. Econ. 37, 9–30.
Ferrari, C., Merk, O., Bottasso, A., Conti, M., Tei, A. (2012), Ports and Regional Development: a European Perspective, OECD Regional Development Working Papers, 2012/07, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/5k92z71jsrs6-en.
Hunter, H. (1965). Transport in soviet and Chinese development, economic development and cultural change, 14, 71-2.
Javadi, S. and Taei, H. 2008. Effect of minimum wage on employment in manufacturing industries in Iran. Economic Sciences, No, 3:65-84.
Jung, B (2011), Economic contribution of ports on the Local economies in Korea, The Asian Journal of shipping and Logistics, 27: (1), 1-30.
Kawakami, T., Doi, M., 2004. Port capital formation and economic development in Japan: a vector autoregression approach. Pap. Regional Sci. 83, 723–732.
Komeyjani, A. and Ghavidel, S. 2006. The role of trade liberalization on labor market and employment and estimation of labor demand in Iran, Economic Research, No, 20: 13-41.
Lugard, F. D. (1923). The mandate in British tropical Africa, Edinburgh: Blackwoods.
Mosayebi, S. and Taghdisi, A. 2013. Spatial Analysis and leveling of the employment indices in Iran’s Provinces(application of factor and cluster analysis), Town and Country Planning, No. 2:361-383.
Nasabian, Sh. 2006. The role of foreign direct investment on Iran’s employment, Economic Reserch, No. 3:97-122.
Nazari, M. and Goudarzian, F. 2002. Investigation of monetary variables on employment of different sectors of Iranian Economy (1966-1999). Journal of Economic Researches, No. 60:187-207.
Owen, W. (1964).  Strategy for mobility, Washington, DC: Brookings Institution.
Pezhman, N. 2003. Labor demand, Production risk and employment productivity in Iran’s major industries, Iranian Journal of Trade Studies, No, 28:165-189.
Rostow, W. W. (1960). the stages of economic growth, Cambridge: Cambridge University Press.
Sa’adi, M. and Mousavi, M. 2013. Investigation of effective factors and policies on labor employment. Journal of Economic Research, No, 49:177-198.
UNCTAD. 2013. Review of maritime transport. United Nations Publication, New York and Geneva.
Winston, C. (1991). Efficient transportation infrastructure policy. Journal of Economic Literature, 5, 113-27.