نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده هواشناسی، تهران، ایران.

چکیده

یک مدل پایه پویاب چگال‏ گرای اقیانوسی سه بعدی تفاضل محدود بر اساس معادلات مقدم در دست‏گاه مختصات کروی زمین با آرایه قائم سیگما در پنج لایه معادل با یازده تراز را طراحی کرده ایم. این مدل در یک حوضه‏‏ ی مستطیل شکل با مرزهای بسته بین عرض‏ های جغرافیایی 24 تا 30 درجه و طول‏ های جغرافیایی بین 47 تا 58 درجه با عمق ثابت 120 متر در نظر گرفته شده است.
برای همانند سازی جریان‏ های بادرانده، نیروی باد غربی با تندی یک‏نواخت 10 متر بر ثانیه به شکل پیوسته به مدت 4 روز در سراسر سطح حوضه به کار برده شده است. سازوکار جریان‏ های بادرانده به‏ علاوه توزیع دما و شوری در لایه های مختلف دریا مورد مطالعه و بررسی قرار داده شده است. در لایه‏ های سطحی، نیروی ناشی از تنش باد، و در لایه‏ های زیرین، نیروی ناشی از تغییرات افقی فشار بر حرکت آب حاکم می‏ باشند. با توجه به عدد راسبی از مرتبه‏ ی یک ده‏ هزارم حرکات بزرگ‏ مقیاس در وسط حوضه وجود دارند. در معادله‏ ی شوری، جمله انتشار شوری ، و در معادله‏ ی دما، جمله‏ ی همرفت دما، به‏ ترتیب باعث تغییر شوری و دمای لایه‏ ها می‏ گردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات