نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده هواشناسی، تهران، ایران.

چکیده

یک مدل پایه پویاب چگال‏ گرای اقیانوسی سه بعدی تفاضل محدود بر اساس معادلات مقدم در دست‏گاه مختصات کروی زمین با آرایه قائم سیگما در پنج لایه معادل با یازده تراز را طراحی کرده ایم. این مدل در یک حوضه‏‏ ی مستطیل شکل با مرزهای بسته بین عرض‏ های جغرافیایی 24 تا 30 درجه و طول‏ های جغرافیایی بین 47 تا 58 درجه با عمق ثابت 120 متر در نظر گرفته شده است.
برای همانند سازی جریان‏ های بادرانده، نیروی باد غربی با تندی یک‏نواخت 10 متر بر ثانیه به شکل پیوسته به مدت 4 روز در سراسر سطح حوضه به کار برده شده است. سازوکار جریان‏ های بادرانده به‏ علاوه توزیع دما و شوری در لایه های مختلف دریا مورد مطالعه و بررسی قرار داده شده است. در لایه‏ های سطحی، نیروی ناشی از تنش باد، و در لایه‏ های زیرین، نیروی ناشی از تغییرات افقی فشار بر حرکت آب حاکم می‏ باشند. با توجه به عدد راسبی از مرتبه‏ ی یک ده‏ هزارم حرکات بزرگ‏ مقیاس در وسط حوضه وجود دارند. در معادله‏ ی شوری، جمله انتشار شوری ، و در معادله‏ ی دما، جمله‏ ی همرفت دما، به‏ ترتیب باعث تغییر شوری و دمای لایه‏ ها می‏ گردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Apel J. R. 1999. Principles of Ocean Physics. (R. D. and J. R. HOLTON, Ed.), International Geophysics Series (Vol. 38). London Academic Press.
Davies A. M. 1983. Application of a threedimensional shelf model to the calculation of North Sea currents. North Sea Dynamics, 44–62.
Drago M., ans Iovenitti L. (2000). ϭ -Coordinates hydrodynamic numerical model for coastal and ocean threedimensional circulation. Ocean Engineering.
Estoque M. A. 1963. A numerical model of the atmospheric boundary layer. Journal of Geophysical Research, 68(4), 1103–1113.
Faraji H., Zamanian M. T., Rashidi E. H. A. and Azaram Sa S. A. 2012. Numerical Simulation of Ekman Theory in Five Layers Oceanic Basin. Journal of Marine Science and Technology, 11 (1), 41-48.
Haltiner G. J., and Williams R. T. 1980. Numerical prediction and dynamic meteorology.
Jin Z., Charlock T. P., Smith W. L., and Rutledge K. 2004. A parameterization of ocean surface albedo. Geophysical Research Letters, 31(22), 1–4.
Kantha L., and Clayson, C. 2000. Numerical Models of Oceans and Oceanic Processes. International Geophysics (Vol. 66).
Khan T., and Alas J. D. Las. 1993. Application of a wind-driven barotropic model to simulate the seasonal circulation of the northern Arabian Sea. Pakistan Journal of.
Nihoul J. C. J. 1977. Three-dimensional model of tides and storm surges in a shallow well-mixed continental sea. Dynamics of Atmospheres and Oceans, 2(1), 29–47.
Phillips N. 1957. A coordinate system having some special advantages for numerical forecasting. Journal of Meteorology. Retrieved from
Pous S. P., Carton X., and Lazure P. 2004. Hydrology and circulation in the Strait of Hormuz and the Gulf of Oman-Results from the GOGP99 Experiment: 1. Strait of Hormuz. Journal of Geophysical Research C: Oceans, 109(12), 1–15.
Pugh D., and Woodworth P. 2014. Sealevel science: understanding tides, surges, tsunamis and mean sea-level changes.
Roemmich, D., Johnson G., Riser S., Davis R., Gilson J., Owens W. B., and Ignaszewski M. 2009. The Argo Program: Observing the Global Oceans with Profiling Floats. Oceanography, 22(2), 34–43.
Thomson R., and Emery W. 2014. Data analysis methods in physical oceanography (Third).
Wu J. 1980. Wind-Stress coefficients over Sea surface near Neutral Conditions—A Revisit. Journal of Physical Oceanography, 10(5), 727–740.
Zamanian M. T. 2005. Project of the two layer oceanic base model. Report of the Atmospheric Sciences and Meteorological Research Center. Tehran, Iran.
Zamanian M. T., Sadri Nasab M. and Fallahi M. 2018. Designing a numerical model to study the effect of Tide and wind in a laboratory basin in similarity to Persian Gulf. Journal of Marine Science and Technology (In press),. do: 10.22113 /jmst.2019.149922.2203.