نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 دانشکده‌ اقتصاد و مدیریت دریا،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 دانشکده‌ مهندسی دریا،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

هدف مطالعه‌ی حاضر ارزیابی کارایی نسبی بنادر کانتینری عمده‌ی خاورمیانه و شناسایی بنادر کارا برای سال‌های 2011 تا 2013می‌باشد. روش تحقیق حاضر از نوع تحلیلی-کاربردی بوده و برای جمع‌آوری داده‌های تحقیق از سایت اینترنتی سازمان بنادر و دریانوردی، مجله بین‌المللی مدیریت کانتینر و سایت رسمی هر بندر استفاده گردیده است.در این تحقیق ابتدا با استفاده از مدل CCR خروجی محور، کارایی نسبی بنادر کانتینری عمده منطقه‌ی خاورمیانه ، در بازه زمانی 2013- 2011 ارزیابی گردید و سپس بر اساس نتایج حاصل، بنادر کارا با استفاده از روش اندرسون-پیترسون رتبه‌بندی شدند. بر اساس نتایج مدل CCR خروجی محور ، بندر خورفکان بالاترین ضریب کارایی را به خود اختصاص داده و بندر امام خمینی (ره)،در طول سه سال ضعیف‌ترین بندر از این حیث بوده است.میانگین کارایی تکنیکی سراسری بنادر مورد کاوی نیز در بازه‌ی زمانی مدنظر،54.3 درصد محاسیه شده است.در نهایت، مختصات ورودی و خروجی بنادر مرکب مجازی در سال 2013 به‌عنوان الگوهایی برای بنادر ناکارا جهت رسیدن به مرز کارایی معرفی و پیشنهاد گردیدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات