نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی موانع سیاسی توسعه گردشگری ورزش‌های ساحلی در استان مازندران بود. روش پژوهش، آمیخته بود. جامعه آماری شامل مسئولین استانداری استان مازندران، فرمانداری‌ها، اداره‌های ورزش و جوانان و همچنین مسئولین نجات‌غریق شهرهای ساحلی و روش نمونه‌گیری هدفمند و دردسترس بود. در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با نمونه آماری (18 نفر) موانع شناسایی و پس از اشباع نظری مصاحبه‌ها متوقف شد. در بخش کمی یافته‌های حاصل از مصاحبه‌ها در قالب پرسشنامه بین 384 نفر از افراد جامعه تحقیق توزیع و جمع‌آوری شد. روایی و پایایی بخش کیفی به روش‌های بازکدگزاری و بازبینی اعضا مورد بررسی قرار گرفت؛ روایی صوری پرسشنامه به‌وسیله متخصصان بررسی و روایی محتوایی آن با استفاده از تحلیل عاملی انجام گرفت (80/0KMO:)؛ پایایی پرسشنامه نیز از طریق آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت (83/0=α)؛ برای تحلیل مصاحبه‌ها از نظریه برخاسته از داده‌ها و با استفاده از کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، استفاده شد. در بخش کمی برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون فریدمن) استفاده شد. یافته‌ها نشان داد نبود قوانین مناسب در حمایت از گردشگری ورزش‌های ساحلی، ضعف در ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف ذی‌ربط، روشن نبودن وظایف مسئولان بخش‌های مختلف تصمیم‌گیرنده و ضعف برنامه‌های راهبردی و اعمال سلیقه فردی برخی دست‌اندرکاران در زمینه توسعه گردشگری ورزش‌های ساحلی به‌عنوان مهم‌ترین موانع از دیدگاه پاسخ‌دهندگان بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 • Adabi Firoozjah, Javad; Kuzehchian, Hashem, Ehsani, Mohammad. 2009. Reviews the most important natural attractions and sports influencing the development of sports tourism in Iran. Sports Management, Issue 1, Pp: 159-175. [Persian]

  Ahmed, F., Moodley, V., & Sookrajh, R. 2008. The environmental impacts of beach sport tourism events: A case study of the Mr Price Pro Surfing Event, Durban, South Africa. Africa Insight, 38(3), 73-85.

   

  Amiri, Mojtaba; Nourozi Seyyed Hosseini, Rasoul. (2013). Introduction to qualitative research methods in sport. Tehran, Tehran University Press, pp. 235-233.

  Andam, Reza; Aaghaaee, Aliakbar; Anbarian, Mehrdad; Parsaju, Ali. 2014. Development strategies of sports tourism in the hamedan province. Contemporary preceding studies in sports management, 4 (7), pp: 31-44. [Persian]

  Andam, Reza; Asgari, Morteza; Salimi, Mitra. 2015. Study barriers development of the Indigenous and local game from the perspective of students. Applied Research in Sport Management, 4 (2), pp: 49-61. [Persian]

  Belka, Jan, Hulka, Karel, Safar, Michal, Weisser, Radim, & Chadimova, Julie. 2015. Beach Handball and Beach Volleyball as Means Leading to Increasing Physical Activity of Recreational Sportspeople—Pilot Study. Journal of Sports Science, 3, 165-170.

  Cho, H., Ramshaw, G., & Norman, W. C. 2015. A conceptual model for nostalgia in the context of sport tourism: re-classifying the sporting past. Journal of Sport & Tourism(ahead-of-print), 1-23.

  Cho, Kwang-Min. 2001. Developing Taekwondo as a tourist commodity. IJASS, Vol. 13 (2): 53-63.

  Dousti, Morteza. 2014. Identification and ranking of barriers and factor development of football clubs in the of the mazandaran province. Journal of Sport Management and Motor Behavior, 12 (23), pp. 219-236. [Persian]

  Garcia, B. 2001. Enhancing sport marketing through cultural and arts programs: lessons from the Sydney 2000 Olympic Arts Festivals. Sport Management Review, 4(2), 193–219.

  Ghafuri, Farzad; Honarvar, Afshar; Nematpour, Rafieh. 2013. Factors affecting the development of water sports tourism in the coastal cities of Mazandaran. Journal of Sport Management and Development, Number 2 (3), pp: 19-30. [Persian]

  Higham, James, & Hinch, Tom. 2002. Tourism, sport and seasons: the challenges and potential of overcoming seasonality in the sport and tourism sectors. Tourism Management, 23(2), 175-185.

  Honarvar, Afshar; Ghafuri, Farzad; Farzan, Farzam; sharifian, Esmaeil. 2007. Important factors in the marketing of sports tourism in Iran. Olympic Quarterly, 15 (4), pp: 31-44. [Persian]

  Honary, Habib. 2011. Sports tourism's role in employment and income from the perspective of tourists, executives and stakeholders. Preceding studies in exercise physiology and management. No 8, pp: 95-103. [Persian]

  Hosseinpur, Hamed; Fahimdavin, Hassan; Adyanbaf Moghaddam, Reyhaneh. 2014. Assess barriers sport tourists tend to wrestling with Chookhe to tourist attractions Sport and Tourism Esfarāyen city. Sports Management Studies, 23, pp.:67-78. [Persian]

  Imani, Bahram; KhosraviMehr, Hamideh, Turani, Ali. 2015. Evaluating and ranking the barriers to the development of tourism in the city Minoodasht. Urban tourism, 2 (1), pp: 75-89. [Persian]

  Karami Dehkordi, Mehdi, Kalantari, Khalil; Babajani, Arezoo. 2012. Identify and prioritize obstacles to the development of rural tourism in the area of security, using the Delphi Technique (Case Study: Chaharmahal and Bakhtiari Province). Strategic preceding studies security and social order, 1 (4), 59-74. [Persian]

  Khatibzadeh, Mehdi; KuzehChyan, Hashem; Honarvar, Afshar. 2014. Factors affecting sport tourism service quality from the perspective of tourists in the derby independence and Persepolis. Sports Management, 6 (1), pp: 39-55. [Persian]

  Kim, W., Jun, H. M., Walker, M., & Drane, D. 2015. Evaluating the perceived social impacts of hosting large-scale sport tourism events: Scale development and validation. Tourism Management, 48, 21-32.

  LTaks, M., Chalip, L., & Green, B. C. 2015. Impacts and strategic outcomes from non-mega sport events for local communities. European Sport Management Quarterly, 15(1), 1-6.

  Madhoushi, Mehrdad; Naserpour, Nader. 2003. Evaluating obstacles to tourism development in Lorestan province. Journal of Commerce, Issue 28, pp: 25-58. [Persian]

  Mascarenhas, Margarida, Silva, Rita, & Pereira, Elsa. 2015. Sport and tourism: sports recreation in the alentejo coast’s resorts. Sport Tourism: New Challenges in a Globalized World., 56, pp: 9.

  McCartney, G., and Osti, L. 2007. From cultural events to sport events: A case study of cultural authenticity in the Dragon Boat Races. Journal of Sport Tourism, 12 (1): 25-40.

  Mehrabi, Javad; Khalili Shwrini, Siavash; Khalghi, Ahmad. 2012. Study of barriers tourism development in the Islamic Republic of Iran. Management development, 9, 1-10. [Persian]

  Miranda & Andueza 2005. The role of sport tourism destination chosen by tourists visiting Spain. Journal of Sport Tourism. Vol. 4: 7-10.

  Mirzazade, Zahrasadat; Abdolmaleki, Hossein. 2016. Model design of facing the development of sports tourism Mashhad. Tourism Management Studies, 11 (34), 25-39. [Persian]

  Mohammadi Golnagash, Mohsen; Movahedinia, Abdolali, Bozorg Panah Kharat, Zahra (2017). A study on some microbial indices and nutrient matters in the southern part ofCaspian Sea; Guilan province. Journal of Marine Science and Technology, 16 (4), pp. 66-77. [Persian]

  Mosaei, Meysam; Hashemi, Somayeh; Ebrahimi, Mitra. 2012. Sociological study of sustainable tourism development in Iran, obstacles, challenges and strategies. Journal of Social Sciences, University of Shushtar, 6 (16), pp: 25-50. [Persian]

  Nazari, Vahid; Razavi, Seyyed Mohammad Hossein; Hosseini, Seyyed Emad; Raeisi, Mojtaba. 2014. Identify bottlenecks and obstacles of beach volleyball Iran using SWOT analysis. Journal of Sport Management and Motor Behavior, 10 (20), pp: 23-34. [Persian]

  Nemati, Vali; Ebrahimpour, Habib; Babaei, Yavar; Abbasgholizadeh, Nategh. 2016. Assessing barriers to the development of medical tourism (Case study: Ardebil). Health Journal, Vol 7, Issue 2, pp: 118-133. [Persian]

  • owes, M., & Awde, C. 2015. Sport Tourism and the Discourse of Social Cohesion at the World Pond Hockey Championship Event. International Journal of Social Ecology and Sustainable Development (IJSESD), 6(2), 90-101.

  Park, Seong-Hee, Mahony, Daniel F, Kim, Yukyoum, & Do Kim, Young. 2015. Curiosity generating advertisements and their impact on sport consumer behavior. Sport Management Review, 18(3), 359-369.

  Qeyamirad, Amir; Moharamzadeh, Mehrdad. 2008. A comparative study of factors affecting the development of sport tourism from sport administrators and practitioners Iran and Australia views. The publication, Issue 35, pp: 99-115. [Persian]

  Ramallal, G., Eduardoii, M., Rodriguez, M., Rosaiii, J., Turegano, S., & angeliv, M. 2010. Sport and Tourism: a potentially conflictual relationship. The case of Marinas in Tenerife. PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 8(2), 265-276.

  Razavi, Seyed Mohammad Hossein; Hosseini, Seyed Emad; Khajehpour, Akram. 2013. Explore natural attractions affecting development of sports tourism in Mazandaran province. Journal of Sport Management and Motor Behavior, Vol 9, No 17, pp: 15-26. [Persian]

  Salgi, Isa; Ismaeili Sari, Abbas, Ghasempouri, Seyyed Mahmoud (2013). Contamination of the Caspian Sea and its rivers in the Southern Basin in terms of mercury contamination due to aquatic mammals. Journal of Marine Science and Technology, 12 (1), pp. 3-10. [Persian]

  Seydaei, Seyed Skandar; Hedayati Moghaddam, Zahra. 2010. Security role in the development of tourism. Journal of Social Sciences, Islamic Azad University Branch, Issue 7, pp: 97-110. [Persian]

  Shahbazi, Mehdi; Shabanimoqhadam, Keivan; Safari, Marjan. 2013. Mass sports (necessities, obstacles and solutions). Parliament and Strategy, 20 (76), pp: 69-97. [Persian]

  Shojaei, Vahid; Tejari, Farshad; Soleimani Tapehsari, Bahar; Dousti, Morteza. 2012. Strategic planning for sports tourism in Mazandaran province. Geographic space magazine, Issue 39, pp: 173-194. [Persian]

  Shokati Amqani, Mohammed; Eshaghi, Reza; Maheri, Ahad, Rezaei, Rouhallah; Shabanali Fomi, Hossein. 2016. Study barriers of tourism development in rural areas of Osku city (Case Study: Coastal Village AqGonbad). Quarterly geographical space, 16 (53), pp: 23-37. [Persian]

  Weed, M. 2015. After 20 years, what are the Big Questions for sports tourism research? Journal of Sport & Tourism(ahead-of-print), 1-4.

  Yaghoobi, Jafar. 2013. Factor analysis rural tourism development barriers in Soltanieh, Zanjan province. Geographical Research Quarterly, 28 (4), pp: 183-194. [Persian]

  Zeytonly, Abdul Hamid, Honari, Habib; Farahani, Abolfazl. 2011. Identify the capabilities of sports tourism in Golestan province. Motor sports management research and science. First year, first issue, pp: 71-83. [Persian]

  Ziakas, Vassilios; Costa, Carla. 2011. The Use of an Event Portfolio in Regional Community and Tourism Development: Creating Synergy between Sport and Cultural Events, Journal of Sport & Tourism, 16:2, 149-175.