نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

روند گسترش فعالیت‌های انسانی با تغییر و معرفی انواع کاربری و پوشش زمین، ساختار سرزمین را دست‌خوش تغییرات شدیدی کرده است. طی چندین دهه‌ی اخیر ساختار و الگوی پوشش سرزمین در پهنه‌ی ساحلی خوزستان، نیز مصون از چنین تغییراتی نبوده است. بنابراین پایش ترکیب و آرایش فضایی پوشش‌ سرزمین/کاربری سرزمین و تغییرات آن، به منظور شناسایی تهدید‌ها و فرصت‌های موجود امری ضروری محسوب می‌شود. هدف از این پژوهش پایش روند تغییرات موزاییک سرزمین در مناطق ساحلی جلگه خوزستان بواسطه رشد و گسترش فعالیت‌های انسانی می‌باشد. در این پژوهش تصاویر ماهواره‌ای در دو سری زمانی، 2000(Landsat 7 ETM+) و سال 2015(Landsat 8 OLI/TIRS) برای استخراج نقشه پوشش سرزمین/ کاربری سرزمین استفاده گردید. به منظور پایش روند تغییرات از پنج سنجه‌ی سیمای سرزمینNP, PLAND, MPS, MNND استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که ترکیب و آرایش مکانی پوشش‌ سرزمین در محدوده مطالعاتی با تجزیه‌شدگی، حذف و ساییدگی لکه‌ها، از ناهمگونی و پیچیدگی بیشتری برخوردار شده است. همچنین با اضافه شدن دو نوع کاربری کشت و صنعت نیشکر و حوضچه‌های پرورش ماهی و رشد واحد‌های ساخت و ساز صنعتی، ساختار سرزمین از لحاظ ترکیب، توزیع، پیوستگی و وسعت الگوهای ارزشمند اکولوژیکی با تغییرات شدیدی مواجه شده است. جنگل‌های رودکناری با افزایش تعداد لکه و کاهش 50% سنجهPLAND و تالاب‌ها نیز با افزایش 58% سنجه NP و افزایش 71% سنجه MNND در این نواحی با حدکثر سطح تجزیه‌شدگی، آسیب‌پذیرترین الگوهای محیطی نواحی ساحلی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Adamus PR. and Stockwell LT. 1983. A method for wetland functional assessment (Volumes I and II), US Department of Transportation, Federal Highway Administration. Report No. FHWA-1P-82-23. Washington DC, USA.181p
Alavipanah SK. 2010. Application of Remote Sensing in Earth Science. Tehran University Press. Tehran, Iran. 297p 
Burel F. 2003.Landscape Ecology: Concepts, Methods and Applications. Science Publishers Inc. Cambridge University Press, USA. 150p
Congalton RG. and Green K. 2008. Assessing the accuracy of remotely sensed data: principles and practices. 2nd ed. CRC press. Boca Raton. 55-65p
Cushman SA., McGarigal K. and Neel MC. 2008. Parsimony in landscape metrics: strength, universality, and consistency. Ecological Indicators. 8:691-703.
Faraji S., Langroodi SM. and Nasiri H. 2016. Modeling the spatiotemporal pattern of farmland change in rural regions of Ahvaz County by remote sensing and landscape metrics. Journal of Research in Ecology. 4(1): 83-93.
Farina A. 2006. Principles and methods in landscape ecology: Towards a science of the landscape. Springer, Netherlands. 412p
Forman RTT. 2008. Urban region: ecology and planning beyond the city. Cambridge University Press. New York, USA. 408p
Forman RTT. and Godron M. 1986. Landscape Ecology. John Wiley, New York. 619p
Gang p. 1993.Change Detection Using Principle Component Analysis and Fuzzy Set Theory. Canadian Journal of Remote Sensing. 19(1):22-29.
Keddy PA. 2010. Wetland ecology: principles and conservation.2nd Edition. Cambridge University Press. New York, USA. 514 p
Leitão BA. Miller J. Ahern J. and McGarigal K. 2006. Measuring landscapes: A planner's handbook. Island  press. Washington (DC), USA. 272p
Lietão BA. and Ahern J. 2002. Applying landscape eco-logical concepts and metrics in sustainable landscape planning. Landscape and urban planning. 59 (2):65-93.
Lillesand T. Kiefer RW. and Chipman J. 2014. Remote Sensing and Image Interpretation, 7th Edition. John Wiley and Sons, New York. 736p
Liu AJ. and Cameron GN. 2001. Analysis of landscape patterns in coastal wetland of Galveston Bay Texas (USA). Landscape ecology.16:581-595.
Madadi H. and Ashrafzadeh MR. 2010. Land covers change detection in the range of wetland Bamdej using landscape approach. Journal of marine science and technology, 9(1):51-61
Madjnoonian H. 2012. An introduction to conservation and management of wetlands. Zafaran press. Alborz, Iran.348p
Mitsch WJ. and Gosselink JG. 2000. Wetlands. 3rd Edition. John Wiley and Sons, Inc. New York, NY. 936p
Ndubisi F. 2002. Ecological Planning: historical and comparative synthesis. The John Hopkins University Press. Maryland, USA. 287p
O'Neill RV., Hunsaker CT. Jones KB. Riitters KH. Wickham JD. Schwartz PM. and Baillargeon WS. 1997. Monitoring environmental quality at the landscape scale. Bioscience. 47(8): 513-519.
Rapport DJ. 1995. Ecosystem health: an emerging integrative science. In Evaluating and monitoring the health of large-scale ecosystems. Springer Berlin Heidelberg. 5-31p.
Roy DP., Wulder M A. Loveland TR. Woodcock CE. Allen RG. Anderson MC. and Scambos TA. 2014. Landsat-8: Science and product vision for terrestrial global change research. Remote Sensing of Environment. 145:154-172.
Rutledge DT. 2003. Landscape indices as measures of the effects of fragmentation: can pattern reflect process? Wellington: Department of Conservation.p23-30.
Turner BL., Meyer WB. and Skole DL. 1994. Global land-use/land-cover change: towards an integrated study. Ambio, Stockholm. 23(1): 91-95.
Turner MG. Gardner RH. and O’Neill RV. 2001. Landscape Ecology in Theory and Practice: Pattern and Process. Springer-Verlag. New York, USA. 350p
Uuemaa E., Mander Ü. and Marja R. 2013. Trends in the use of landscape spatial metrics as landscape indicators. A review. Ecol. Indic. 28:100-106.
Xiao J., Shen Y. Ge J. and et al. 2006. Evaluating urban expansion and land use change in Shijiazhuang China, by using GIS and remote sensing. Landscape and Urban Planning. 75:69–80. doi:10.1016/j.landurbplan.2004.12.005.
Yang X. and Liu Z. 2005.Quantifying landscape pattern and its change in an estuarine watershed using satellite imagery and landscape metrics. Remote sensing. ISSN 0143-1161.
Yavari A., and Bahrainy H. 2001.  Land use planning, Using simple capability zoning method. Environmental studies. 27(27): 79-97.
Zhou Q., Li B. and Kurban A. 2008. Trajectory analysis of land cover change in arid environment of China. International Journal of Remote Sensing. 29(4): 1093-1107.