نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه سازه های دریایی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.

2 کارشناس، اداره کل مهندسی سواحل و بنادر، معاونت مهندسی و توسعه امور زیربنایی، سازمان بنادر و دریانوردی، تهران، ایران.

3 گروه الکترونیک و مخابرات دریایی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی وضعیت هیدرودینامیک بندر صادراتی ماهشهر می باشد. در ابتدا مدل جریان جزرو‌مدی در نقطه شروع خورموسی و با داده‌های جزرومدی ایستگاه راهنمایان به طور مناسبی اجرا و نتایج آن در نقطه داخل خورموسی با داده‌های ایستگاه بندر امام خمینی واسنجی شد و نتایج خوبی استخراج گردید. در مرحله بعد با توجه به هدف اصلی این تحقیق،‌ مدل مختص به منطقه بندر صادراتی ماهشهر اجرا گردید. بر اساس نتایج اندازه گیری‌های میدانی و نتایج مدل‌سازی دامنه تراز جزرومدی در بندر صادراتی ماهشهر 25/4 متر و بیشینه مقدار مد سالیانه 25/2 و کمینه مقدار جزر سالیانه 2- متر میباشد. سرعت جریان جزرومدی در بندر صادراتی ماهشهر موازی کانال و در بیشتر ایام سال بین 5/0 تا 1 متر بر ثانیه می‌باشد. تقریباً در تمام فصول الگوی جریان و مقدار سرعت جریان تغییری نخواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Chao, S. Y., Kao, T. W. and Al‐Hajri, K. R. 1992. A numerical investigation of circulation in the Gulf. Journal of Geophysical Research: Oceans. 97(C7): 11219-11236.
Fotoohi, n. And saadat khah, is not. 2009. Modeling of wind-driven currents in Bandar Anzali. Eighth International Conference on Coasts, Ports and Marine
Hasanzadeh, E. and Najarkhodabakhsh, H. 2003. Sea surface temperature and ekman transport in the Persian Gulf. Iranian journal of physics research. 3(3): 213-221.
Ljubenkov, I. 2015. Hydrodynamic modeling of stratified estuary: case study of the Jadro River (Croatia). Journal of Hydrology and Hydromechanics. 63(1): 29-37.
Miche, M. 1951. Le pouvoir réfléchissant des ouvrages maritimes exposés à l'action de la houle. Annales de Ponts et Chaussées, 121 (285-319).
MIKE21 FL Flow Model FM, Hydrodynamic Module, MIKE21 Manual User Guide, 2011. DHI.
 
Prandle, D. 2009. Estuaries, dynamic, Mixing, Sedimentation and Morphology. Cambridge University Press.
Sorensen, R. M., 2006. Basic Coastal Engineering. Springer US, 324 p. MIKE21 FL Flow Model FM, Hydrodynamic Module, MIKE21 Manual User Guide, 2011. DHI.
Water and Watershed Research Jihad, vessel tracking and measurement of flow rate of 1997 operations worthy of Moses.
Yazdani, L. and Torabi Azad, M. 2006. Numerical modeling coastal currents to Bandar Anzali-Astara coastal area. The sixth congress of Marine Science and Technology, Tehran, the capital of Oceanic and Atmospheric Sciences