نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه سازه های دریایی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.

2 کارشناس، اداره کل مهندسی سواحل و بنادر، معاونت مهندسی و توسعه امور زیربنایی، سازمان بنادر و دریانوردی، تهران، ایران.

3 گروه الکترونیک و مخابرات دریایی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی وضعیت هیدرودینامیک بندر صادراتی ماهشهر می باشد. در ابتدا مدل جریان جزرو‌مدی در نقطه شروع خورموسی و با داده‌های جزرومدی ایستگاه راهنمایان به طور مناسبی اجرا و نتایج آن در نقطه داخل خورموسی با داده‌های ایستگاه بندر امام خمینی واسنجی شد و نتایج خوبی استخراج گردید. در مرحله بعد با توجه به هدف اصلی این تحقیق،‌ مدل مختص به منطقه بندر صادراتی ماهشهر اجرا گردید. بر اساس نتایج اندازه گیری‌های میدانی و نتایج مدل‌سازی دامنه تراز جزرومدی در بندر صادراتی ماهشهر 25/4 متر و بیشینه مقدار مد سالیانه 25/2 و کمینه مقدار جزر سالیانه 2- متر میباشد. سرعت جریان جزرومدی در بندر صادراتی ماهشهر موازی کانال و در بیشتر ایام سال بین 5/0 تا 1 متر بر ثانیه می‌باشد. تقریباً در تمام فصول الگوی جریان و مقدار سرعت جریان تغییری نخواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Water and Watershed Research Jihad, vessel tracking and measurement of flow rate of 1997 operations worthy of Moses.
Yazdani, L. And Torabi Azad, M. 2006. Numerical modeling coastal currents to Bandar Anzali-Astara coastal area. The sixth congress of Marine Science and Technology, Tehran, the capital of Oceanic and Atmospheric Sciences.
Hassanzadeh, or. And Nagagar Kh, h. 2003. Ekman transport of water surface temperatures in the Persian Gulf. Iranian Physics Research Journal, Volume 3, Issue 3, Pages 213.
Fotoohi, n. And saadat khah, is not. 2009. Modeling of wind-driven currents in Bandar Anzali. Eighth International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures, Tehran, Ports and Shipping Organization.
"Data provided by Bandar Imam Khomeini". 2016, Bandar Imam Khomeini.
"Data export port of Mahshahr". 2016, Bandar Mahshahr export.
Ljubenkov, I. (2015). Hydrodynamic modeling of stratified estuary: case study of the Jadro River (Croatia). Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63(1), 29-37.
Miche, M., 1951. Le Pouvoir Réfléchissant des Ouvrages Maritimes Exposés à l'Action de la Houle, Annals des Pontset Chaussess, 121e Annee.Translated by Lincoln and Chevron, University ofCalifornia, Berkeley, Wave Research Laboratory, Series 3, Issue 363, June 1954,pp. 285-319.
Prandle, D., 2009. Estuaries, dynamic, Mixing, Sedimentation and Morphology. University of Liverpool.
Sorensen, R. M., 2006. Basic Coastal Engineering. Springer US, 324 p. MIKE21 FL Flow Model FM, Hydrodynamic Module, MIKE21 Manual User Guide, 2011. DHI.
Batifoulier, F., Pascal, L. and Philippe, B., 2012. Poleward coastal jets induced by westerlies in the Bay of Biscay. Journal of Geophysical Research- oceans, 117: 19 p.
Fredsse, J. and Deigaard, R., 1992. Mechanics of Coastal, Sediment Transport. Institutof Hydrodynamics and Hydraulic Engineering Technical, University of Denmark.
Sohrabi, M. 2009. Investigation of wave flows before and after the construction of Jetty in Port Kiashahr. Tenth National Conference of Marine Industries of Iran, Abadan, Iran Offshore Engineering Society.
Seyed Alikhani, K. 2008. Guidelines hydrographic projects (rivers and beaches). Water diffusion glance, page 84.
MIKE21 FL Flow Model FM, Hydrodynamic Module, MIKE21 Manual User Guide, 2011. DHI.