نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

2 عضو هیات علمی - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

جایروهای ضد غلتش از جمله تجهیزات کارآیی هستند که به‌منظور افزایش پایداری شناورها مورد استفاده قرار می‌گیرند. جایروی ضد غلتش بر مبنای مفاهیم ژیروسکوپی و با استفاده از ممان حاصل از فلایویل، گشتاوری مخالف با گشتاور موج ایجاد کرده، جلوی رول ناخواسته‌ی شناور را می‌گیرد. نخستین گام در طراحی جایروی ضد غلتش، طراحی فلایویلی است که با توجه به گشتاور حاصل از امواج دریا و سرعت زاویه‌ای موج، گشتاور مناسبی را برای کاهش غلتش شناور اعمال نماید. با توجه به این‌که گشتاور بازگرداننده‌ی جایرو رابطه‌ی مستقیمی با ممان اینرسی جرمی دارد، برای افزایش گشتاور بازگرداننده، باید یک فلایویل با ممان اینرسی بالا برگزید؛ در مقابل، افزایش ممان اینرسی، باعث افزایش جرم فلایویل نیز می‌شود. در این مطالعه با در نظر گرفتن شرایط امواج خلیج‌فارس، برای بهینه‌سازی جرم و ممان اینرسی، از الگوریتم ژنتیک چندهدفه با مرتب‌سازی نامغلوب استفاده شده است؛ به‌طوری‌که کم‌ترین جرم و بیشترین ممان اینرسی حاصل شود. در نهایت ابعاد تمامی انتخاب‌های بهینه‌ی فلایویل‌ها در قالب نمودار جبهه‌ی پَرِتو ارائه شده است تا بر اساس نتایج به دست آمده، شرایط عملکردی با در نظر گرفتن پارامترهایی مانند جرم و تعداد جایرو در یک شناور مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات