نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی کشتی سازی، دانشکده مهندسی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.

چکیده

در این مقاله ارتعاشات آزاد کشتی به کمک تیر تیموشنکو بررسی و فرکانس ­های طبیعی و شکل مدهای آن بدست آورده شده اند. با توجه به اینکه معادلات فرکانسی تیر تیموشنکو غیرخطی می باشند، لذا از روش عددی مربع سازی تفاضلی ، فرکانس ­ها و شکل مدها محاسبه شده اند. فرکانس ­های چند شناور با ابعاد و طول ­های متفاوت بدست آورده شده و با یکدیگر برحسب طول و ارتفاع و عرض مقایسه شده و تأثیر هر کدام از این پارامترها بر فرکانس بررسی شده است. این بررسی­ ها نشان می دهد که افزایش این پارامترها کاهش فرکانس را در بر دارد و برای شناورهایی که نسبت ارتفاع به طول بیشتری دارند، بهتر است که از مدل تیر تیموشنکو برای بررسی ارتعاشات آنها استفاده کرد که در آن اثرات برشی نیز در نظر گرفته می شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Ale Ali, N. and Mohammadi, A.K., 2015. Effect of thermoelastic damping in nonlinear beam model of MEMS resonators by differential quadrature method. Journal of Applied and Computational Mechanics1(3), pp.112-121.
Amany, A. and Pasini, D., 2009. Material and shape selection for stiff beams under non-uniform flexure. Materials & Design30(4), pp.1110-1117.
Hagedorn, P. and DasGupta, A., 2007. Vibrations and waves in continuous mechanical systems. John Wiley & Sons.
Iijima, K., Yao, T. and Moan, T., 2008. Structural response of a ship in severe seas considering global hydroelastic vibrations. Marine structures21(4), pp.420-445.
Lin, T.R., Pan, J., O'Shea, P.J. and Mechefske, C.K., 2009. A study of vibration and vibration control of ship structures. Marine Structures22(4), pp.730-743.
Senjanović, I., Ćatipović, I. and Tomašević, S., 2007. Coupled flexural and torsional vibrations of ship-like girders. Thin-Walled Structures45(12), pp.1002-1021.
Zhu, S., Wu, M. and Moan, T., 2011. Experimental investigation of hull girder vibrations of a flexible backbone model in bending and torsion. Applied Ocean Research33(4), pp.252-274.