نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران

چکیده

با گسترش فناوری، نیاز به امنیت داده ها و اطلاعات بر روی بستر مخابراتی ضروری می باشد. یکی از موارد پراهمیت جهت برقراری امنیت اطلاعات، محیط های دریایی شامل ارتباطات مابین کشتی ها و همچنین ارتباط کشتی ها با ایستگاه های زمینی می باشد. جهت حفظ محرمانگی اطلاعات، الگوریتم های رمزنگاری متقارن مانند DES، 3DES، IDEA، RC6، Serpent و AES ارائه شده اند. گزارشات مختلفی توسط محققان جهت مقایسه کارایی این الگوریتم ها ارائه شده است. علی رغم بررسی های متنوع انجام شده، همچنان فقدان گزارشی جامع که از تمامی مناظر این الگوریتم ها را مورد مقایسه قرار دهد، احساس می شود. در این مقاله مقایسه و بررسی جامعی از منظر معماری، انعطاف پذیری، امنیت و سرعت اجرا انجام گرفته است تا براساس آن با توجه به کاربرد بتوان بر اساس انعطاف پذیری، سطح امنیت مورد نظر و یا سرعت اجرا نسبت به انتخاب الگوریتم اقدام نمود. نتایج پیاده سازی و مقایسات نشان دهنده برتری الگوریتم رمزنگاری AES در امنیت و RC6 در سرعت اجرا می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Anderson. R., Biham. E. and Knudsen. L. 1998. Serpent: A Proposal For The Advanced Encryption Standard. AES algorithm submission.
Chouinard, J, Y. 2002. Design of Secure Computer Systems CSI4138/CFG4394 Notes on the Data Standard (DES).
Deamen. J. and Rijmen. V. 1999. AES Proposal: Rijedeal. AES Algorithm submission.
Ebrahim, M., Khan, S. and Bin Khalid, U. 2013. Symmetric Algorithm Survey: A Comparative Analysis, International of Computer Applications:12-19.
Elbaz. L, and Bar-El. H. 2000. Strength Assessment of Encryption Algorithms. Advanced Embedded Security.
Elminaam. D, Abdul Kader. H, Ha, Zdhoud. M. 2008. Performance Evaluation of Symmetric Encryption Algorithm. IJCSNS: 280-286.
FIPS-Pub.46. 1977. Data Encryption Standard. National Bureau of Standards, U.S. Department of Commerce, Washington D.C.
Kaur. M, and Kaur. S. 2014. Survey of Various Encryption Techniques for Audio Data. IJARCSSE:1314-1317.
Lai. X. and Massey. J. 1990. A proposal for a new block encryption standard’’, In Proceedings of the EUROCRYPT 90 Conference:389- 404.
Masram. R., Shahare. V., Abraham. J., Moona. R. 2014. Analysis and Comparison of Symmetric Key Cryptographic Algorithm Based on Various File Features’’, IJNSA: 43-52.
Pc. A., Devassy. A., C George. S, and Devassy. A. 2013. Survey of Symmetric Cryptographic Algorithms. IOSR-JECE:65-75.
Rivest. R. L., Robshaw. M. J. B., Sidny. R. and YIN. Y.L. 1998. The  Block Cipher: 1-21.
Singh. N. and  Raina. J. 2011. Comparative Analysis of AES and RC4 Algorithms for Better Utilization. International Journal of Computer Trends and Technology:178-181.
Thakur. J, and Kumar. N. 2011. DES, AES and Blofish: Symmetric Key Cryptographic Algorithms Simulation Based Performance Analysis. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering: 6-12.
Verma. P, Shekhar. J, Preey, Asthana. A. 2015. A Survey for Performance Analysis Various Cryptography Technique Digital Contents. IJCSMC:522
 
-