نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 داشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

مطالعه حاضر در سال 1393 به منطور درک صحیح از خصوصیات ژن mtDNA خرچنگ Chiromantes boulengeri (Calman, 1920) در آب های جزر و مدی اروند رود در منطقه جزیره مینو (پل مینو شهر و منطقه ام العجاج) انجام گردید. بدین منظور در مهر ماه سال 1393 گونه مورد مطالعه از پهنه های جزر و مدی و نواحی کم عمق جزیره مینو جمع آوری گردید و در الکل %70 نگهداری شدند و در آزمایشگاه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر مورد بررسی قرار گرفت. سپس به منظور آنالیزهای مولکولی جهت بررسی ارتباط فایلوژنتیک این گونه با گونه های نزدیک در بانک ژنی NCBI، DNA نمونه ها با استفاده از روش فنل- کلروفرم استخراج و قطعه ژنی میتوکندریایی 16S rRNA توسط PCR تکثیر و در نهایت توالی یابی شدند. نتایج شناسایی های ریخت شناسی همراه با بررسی فیلوژنی توالی های به دست آمده از نشانگر میتوکندریائی، حاکی از وجود گونه C. boulengeri در منطقه مورد مطالعه می باشد. با استناد بر بررسی پلی مورفیسم، بین گونه های C. boulengeri دو منطقه جهش رخ داده است که بیانگر سیر تکاملی و سازش گونه C. boulengeri جهت بقای بهتر در شرایط مختلف اکولوژیکی در منطقه مورد مطالعه می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Calman, W. T., 1920. A new crab of the Genus Sesarma from Basra. Annals and Magazine of Natural History. 5 (9), 62–65.
Gistel, H., 1848. Naturgeschichte de Thierreiches für höhere Schulen bearbeitet. Stuttgart. 220 pp, 32 pls. Hartnoll, R.G., 1975. The Grapsidae and Ocypodidae (Decapoda: Brachyura) of Tanzania. Journal of Zoology, 177, 305–328.
Jones, C. G., Lawton, J. H., and Shachak, M., 1994. Organisms as ecosystem engineers. Oikos, 69: 373-386.
Librado, P., and Rozas, J., 2009. DnaSP v5: A software for comprehensive analysis of DNA polymorphism data. Bioinformatics 25: 1451-1452.
Man, J. G., 1889. Uber einige neue oder selten indopacifische Brachyuren. Zoologische Jahrbucher, Abtheilung f ur Systematik. Geographie und Biologie der Thiere 4, 409–452 pls. 9, 10.
Michele, k., 2002. Techniques in Molecular Systematics and Evolution, In: Rob Desalle et
al (Ed), DNA Isolation Procedures. First Edition. Brikhauser Basal. 249- 287 PP.
Naderloo, R., and Schubart, C. D., 2009. Redescription and mitochondrial identification of Chiromantes boulengeri (Calman, 1920) (Decapoda: Brachyura: Sesarmidae) based on fresh material from the Persian Gulf, Iran. Zootaxa 2128, 61–68.
Ng, P. K. L., 1998. Crabs, FAO species identification guide for fishery purposes. (2): 1045-1155 pp.
Nozarpour, N., 2014. Molecular and phylogenetic analysis species Chiromantes boulengeri (Decapoda, Brachyura, Sesarmidae) from Arvand River. M.Sc. thesis. Marine biology Dept., Faculty of Marine Science, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Iran. 58p.
Tamura, K., Stecher, G., Peterson, D., Filipski, A., and Kumar, S., 2013. MEGA6:  Molecular Evolutionary Genetics Analysis Version 6.0.Molecular Biology and Evolution 30: 2725-2729.