نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

دیوارهای ساحلی به منظور حفاظت از سواحل در برابر امواج و جلوگیری از پیشرفت آب به سواحل ساخته می‌شوند. به منظور درک مناسب رفتار این سازه‌ها، باید اطلاعات مناسبی از بارهای وارد به سازه داشت. یکی از مهمترین بارهای وارد بر روی دیوارهای ساحلی، امواج دریا است. نیروهای وزن دیواره، وزن خاک پشت دیواره، وزن آب دریا بر روی پاشنه دیواره و نیروهای وارده بر روی ساحل دیگر نیروهایی است که به دیواره ساحلی وارد می شود. نظر به اهمیت دیوارهای ساحلی مطالعه در خصوص پایداری این سازه موضوع تحقیق حاضر قرار گرفته است. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق، سه سناریو شامل تغییر در هندسه دیوار و جنس خاک بستر در نظر گرفته شد. در این پژوهش چهار هندسه قائم، شیبدار، محدب و مقعر برای تحلیل پایداری دیوارهای ساحلی در نظر گرفته شده که با استفاده از نرم افزار FLAC 3D مدلسازی صورت گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که کمترین نشست و جابجایی افقی مربوط به دیواره محدب و بیشترین جابجایی افقی و نشست متعلق به دیواره قائم می باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد در شرایط خاک با مقاومت برشی بالاتر میزان جابجایی‌های افقی و عمودی کمتری رخ
می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات