نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

چکیده

افزایش رشد جمعیت و ایجاد قدرت‌های اقتصادی بزرگ، موجب افزایش مصرف انرژی در دنیا شده است. در سال 2008 سوخت‌های فسیلی 88% از مصارف انرژی را در دنیا تشکیل می‌داد. ازآنجایی‌که در ایران سوخت‌های سیستم حمل‌ونقل، از اساسی‌ترین آلاینده‌ها بوده، جایگزین کردن این سوخت‌ها با سوخت‌های زیستی، شامل بیواتانل وبیودیزل می‌تواند در کاهش آلودگی محیط‌زیست، بسیار مؤثر باشد. برخی گونه‌های ریز جلبک، این توانایی رادارند که مقادیر بالایی کربوهیدرات، به‌جای لیپید تولید کنند. این ریز جلبک‌ها، کاندیدای بسیار مناسبی برای تولید بیواتانل می‌باشند، زیرا کربوهیدرات موجود در ریز جلبک، می‌تواند استخراج‌شده و به‌عنوان کربوهیدرات‌های قابل تخمیر مورداستفاده قرار گیرند. هدف از این مطالعه بهینه‌سازی محیط کشت ریز جلبک، جهت افزایش تولید نشاسته بود. این مطالعه به‌صورت روش میدانی، مشاهده و آزمون صورت گرفت. برای این منظور ریز جلبک‌ کلرلا ولگاریس، از محل کلکسیون ریز جلبکِ سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، در اردیبهشت‌ماه 93 دریافت شد و محیط‌های کشت BBM و Z8 جهت انجام مطالعه انتخاب شدند. جذب نوری، شمارش سلولی و توده زیستی میکرو جلبک‌ در این محیط‌ها، موردبررسی قرار گرفت. با توجه به اختلاف معنی‌دار (05/0p

کلیدواژه‌ها