نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم پایه، دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

2 پژوهشکده زیست فناوری، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران.

چکیده

افزایش رشد جمعیت و ایجاد قدرت‌های اقتصادی بزرگ، موجب افزایش مصرف انرژی در دنیا شده است. در سال 2008 سوخت‌های فسیلی 88% از مصارف انرژی را در دنیا تشکیل می‌داد. ازآنجایی‌که در ایران سوخت‌های سیستم حمل‌ونقل، از اساسی‌ترین آلاینده‌ها بوده، جایگزین کردن این سوخت‌ها با سوخت‌های زیستی، شامل بیواتانل وبیودیزل می‌تواند در کاهش آلودگی محیط‌زیست، بسیار مؤثر باشد. برخی گونه‌های ریز جلبک، این توانایی رادارند که مقادیر بالایی کربوهیدرات، به‌جای لیپید تولید کنند. این ریز جلبک‌ها، کاندیدای بسیار مناسبی برای تولید بیواتانل می‌باشند، زیرا کربوهیدرات موجود در ریز جلبک، می‌تواند استخراج‌شده و به‌عنوان کربوهیدرات‌های قابل تخمیر مورداستفاده قرار گیرند. هدف از این مطالعه بهینه‌سازی محیط کشت ریز جلبک، جهت افزایش تولید نشاسته بود. این مطالعه به‌صورت روش میدانی، مشاهده و آزمون صورت گرفت. برای این منظور ریز جلبک‌ کلرلا ولگاریس، از محل کلکسیون ریز جلبکِ سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، در اردیبهشت‌ماه 93 دریافت شد و محیط‌های کشت BBM و Z8 جهت انجام مطالعه انتخاب شدند. جذب نوری، شمارش سلولی و توده زیستی میکرو جلبک‌ در این محیط‌ها، موردبررسی قرار گرفت. با توجه به اختلاف معنی‌دار (05/0p

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Aliashrafi, S. A., Ebrahimi Mameghani, M., Kakaie, F., Javadzadeh, Y. and Asghari Jafarabadi, M. 2014. The Effect of Microalgae Chlorella vulgaris Supplementation on Inflammatory Factors in Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD): A double- blind randomized clinical trial. Journal Of Mazandaran University Of Medical Sciences. 24 (112): 113-121.
Barghbani, R., Rezaei, K. and Javanshir, A. 2012. Investigating the effects of several parameters on the growth of Chlorella vulgaris using Taguchi's experimental approach. International Journal of Biotechnology for Wellness Industries. 1(2): 128-133.
Chen, Y., Chang, M., Chen, Y. and Chang, B. 2009. Comparing Neubauer Hemacytometer, SY Conventional, SY Located, and Automated Flow Cytometer F–100 Methods for Urinalysis. Lab Medicine. pp227-231.
Converti, A., Casazza, A., Ortiz, E., Perego, P. and Del Borghi, M. 2009. Effect of temperature and nitrogen concentration on the growth and lipid content of Nannochloropsis oculata and Chlorella vulgaris for biodiesel production. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification. 48(6): 1146-1151.
Devgoswami, C. R. 2013. Studies on the growth behavior of Chlorella, Haematococcus and Scenedesmus sp. In culture media with different concentrations of sodium bicarbonate and carbon dioxide gas. Africa journal of biotechnology: pp13128-13138.
Dragone, G., Fernandes, B., Abreu, A., Vicente, A. and Teixeira, J. 2011. Nutrient limitation as a strategy for increasing starch accumulation in microalgae. Applied Energy. 88(10): 3331-3335.
Esmaili Sari, A. 2000. Bacteria, algae, fungi and freshwater invertebrates. Iranian Fisheries Science Research Institute. (In Persian)
Faramarzi, M. A., Forthantar, H. and Patience, M. 2011. Physical factors affecting the growth of microalgae. Biotechnology of microalgae. Iran University of Medical Sciences. 312p. (In Persian)
Grobbelaar, J. 2006. Photosynthetic response and acclimation of microalgae to light fluctuations.
 
Algal Cultures Analogues of Blooms and Applications Science Publishers. 671-683.
 
Hamedi, S., Akhavan Mahdavi, M. and Gheshlaghi R. 2012. Effect of carbon dioxide on the growth rate and lipid content of Chlorella vulgaris microalgae. National Conference on New Technologies in the Chemical Industry, Ferdowsi University of Mashhad.
Salavatian, M. and Fallahi, M. 2005. An investigation on the effects of varying calcium concentrations on the growth and biomass of chlorella vulgaris. Iranian Scientific Fisheries Journal. 14(1): 79-86. (In Persian)
Seifter, S., Dayton, S., Novic, B. and Muntwyler, E. 1949. The estimation of glycogen with the anthrone reagent .publisher not identified.
Seyfabadi, S., Amini Khooei, Z. and Ramezanpour, Z. 2010. Effect of light intensity and photoperiod on growth rate and biomass of Chlorella vulgaris. Iranian Scientific Fisheries Journal. 19 (3): 11-20.
Shi, X. M., Zhang, X. W. and Chen, F. 2000. Heterotrophic production of biomass and lutein by Chlorella protothecoides on various nitrogen sources. Enzyme and Microbial Technology. 27 (3): 312-318.
Knudsen, B. 1997. Carbohydrate and lignin contents of plant material used in animal feeding. Animal Feed Science and Technology. 67: 319-338.
Lee, Y. K. and Shen, H. 2004. Basic culturing Techniques. Handbook of microalgal cultur. Biotechnology and applied phycology. 40.
Pourafrasiabi, M., Ramezanpour, Z., Imanpour, N. J. and Sadeghi, R. M. 2013. Effects of light intensity and photoperiod on growth rate and lipid synthesis in green algae Dunaliella salina. Utilization and Cultivation of Aquatics. 2(3): 63-75.
Richardson, B., Orcutt, D., Schwertner, H., Martinez, C. L. and Wickline, H. E. 1969. Effects of nitrogen limitation on the growth and composition of unicellular algae in continuous culture. Applied microbiology. 18(2): 245-50.
Rodolfi, L., Chini Zittelli, G., Bassi, N., Padovani, G., Biondi, N., Bonini, G. and Tredici, M. R. 2009. Microalgae for oil: Strain selection, induction of lipid synthesis and outdoor mass cultivation in a low‐cost photobioreactor. Biotechnology and bioengineering. 102(1): 100-112.
Ronda, S., Bokka, C., Ketineni, C., Rijal, B. and Andallu, P. 2012. Aeration effect on Spirulina platensis growth andγ-linolenic acid production. Brazilian Journal of Microbiology. 43(1): 12-20.
Shinde, S. and Lele, S. 2010. Statistical media optimization for lutein production from microalgae Auxenochlorellaprotothecoides SAG 211-7A. International Journal of Advanced Biotechnology Research. 1: 104-114.
Staub, R. 1961. Ernährungsphysiologisch-autökologische Untersuchungen an der planktischen BlaualgeOscillatoria rubescens DC. Schweizerische Zeitschrift für Hydrologie. pp82-198.
Winkler, M., Heil, B., Heil, B. and Happe, T. 2002. Isolation and molecular characterization of the [Fe]-hydrogenase from the unicellular green alga Chlorella c fusca. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Gene Structure and Expression. 1576(3): 330-334