نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گیلان

چکیده

سکوهای دریایی پایه ثابت از نوع جکت در منطقه خلیج فارس متداول ترین نوع سازه فراساحلی هستند. اخیراً روشی با عنوان تحلیل استاتیکی و یا دینامیکی موج افزایشی به منظور ارزیابی عملکرد سکوهای دریایی در برابر نیروی امواج پیشنهاد شده است. در این روش مجموعه‌ای از ارتفاع امواج منظم با نرخ افزایشی در گام‌های محاسباتی جداگانه به صورت منفرد و تک‌تک به سازه اعمال می‌شود تا مرحله‌ای که گسیختگی نهایی در سیستم سازه‌ای مشاهده شود. علاوه بر آن پارامتری مناسب، ارتفاع موج شکست (موج فروپاشی)، متناظر با ظرفیت نهایی سازه‌های فراساحلی ارائه می‌دهد. نتابج حاصل از این روش از دقت و کارایی بهتری نسبت به تحلیل بارافزون مرسوم برخوردار است. در این پژوهش، روش‌ تحلیل موج افزایشی تشریح شده و برای سکوی مورد مطالعه با استفاده از روش آنالیز موج افزایشی، حد گسیختگی نهایی، موج فروپاشی و منحنی ظرفیت محاسبه شده است. میزان حساسیت سازه سکو به نحوه توزیعِ جرم عرشه بر روی سازه، بررسی شده که نتایج، نشاندهنده عدم تاثیر نحوه توزیع جرم عرشه بر پارامترهای ارزیابی است. همچنین میزان حساسیت سکو به مقدار جرم عرشه مورد بررسی قرار گرفته که نتایج، نشاندهنده تاثیر بسیار زیاد مقدارِ جرم عرشه بر پارامترهای ارزیابی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

متین‌نیکو، ح. 1391. برآورد احتمالاتی ظرفیت سکوهای دریایی نوع جکت به کمک روش امواج تصادفی افزایشی. نشریه علمی-پژوهشی مهندسی دریا، شماره شانزدهم، سال پنجم، ص. 1-18.
ﺗﺎﺑﺶﭘﻮر، م.، ﻓﺎﻃﻤﻲ، س. 1391. ﻣﺮوری ﺑﺮ روشﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻜﻮﻫﺎی ﭘﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﺑﺎر ﻣﻮج و زﻟﺰﻟﻪ. چهاردهمینهمایشصنایعدریایی ایران.
لطف‌اللهی یقین، م. 1390. دینامیک سازه‌های فراساحلی. انتشارات دانشگاه تبریز. ص. 285.
Asgarian, B., Lesani, M. 2008. Pile-soil-structure interaction in pushover analysis of jacket offshore platforms using fiber elements. Journal of Constructional Steel Research 65: 209-218.
Dastan, M., Mohajernassab, S., Seif, M., Tabeshpour, M., Mehdigholi, H. 2014.Assessment of offshore structures under extreme wave conditions by Modified Endurance Wave Analysis. Marine Structures 39: 50-69.
Golafshani, A., Bagheri, V., Ebrahimian, H., Holmas, T. 2011. Incremental wave analysis and its application to performance-based assessment of jacket platforms. Journal of Constructional Steel Research 67: 1649-1657.
Hezarjaribi, M., Bahaari, M., Bagheri, V., Ebrahimian, H. 2013.Sensitivity analysis of jacket-type offshore platforms under extreme waves. Journal of Constructional Steel Research 83: 147-155