نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

با توجه به توسعه پرورش میگوی سفید غربی(Litopenaeus  vanamei) در کشور و نیاز به تحقیق در مورد تکثیر این گونه، بررسی بیولوژی تولید مثل و خصوصیات جنسی این گونه ارزش زیادی دارد. لذا در این تحقیق ویژگی­ های ریخت شناسی اسپرم میگوی سفید غربی با استفاده از میکروسکوپ فاز کنتراست، تکنیک Atomic Force Microscopy و میکروسکوپ الکترونی بررسی گردید، همچنین وزن بیضه و اسپرماتوفور، تراکم و زنده مانی اسپرم این میگو  نیز بررسی شده و همبستگی بین شاخص های اندازه گیری شده ارزیابی گردید. به این منظور در فصل تکثیر 20 عدد میگوی نر بالغ رسیده (وزن 4/3±35/37 گرم) از یکی از کارگاه های تکثیر استان خوزستان به آزمایشگاه منتقل شده و بعد از بررسی های بهداشتی و بیومتری،  وزن اسپرماتوفور، وزن بیضه، اندازه اسپرم و وضعیت اسپرم­های غیر طبیعی و ملانیزاسیون اسپرماتوفور بررسی گردید. همبستگی بین شاخص­های مودر بررسی نیز ارزیابی گردید. همچنین از اسپرم نمونه مناسب برای میکروسکوپ الکترونی و AFM تهیه شده و ریز ساختار اسپرم میگو در این دو روش بررسی گردید. نتایج نشان داد وزن بیضه و وزن اسپرماتوفور و نسبت اسپرماتوفورهای ملانیزه شده به ترتیب برابر 0/01 ± 0/18 گرم، 0/01 ±08/0 گرم و1/50 ± 15/56 درصد بود. همچنین تعداد اسپرم، درصد اسپرم­های زنده و قطر اسپرم­ها به ترتیب برابر 3/83 ± 41/19 در میکرولیتر، 2/39 ± 69/69 درصد و 10/8 ± 39/36 میکرومتر بود. بیشترین همبستگی بین شاخص­های مورد بررسی بین وزن میگو و وزن بیضه (R=0.958)، مساحت اسپرم (R=0.91)، تعداد اسپرم (R=0.766)، و درصد بقا اسپرم (R=0.716) مشاهده شد. هرچند ارتباط معنی داری بین نسبت اسپرم­های غیر طبیعی و همچنین میزان ملانیزه شدن اسپرماتوفور با سایر شاخص های مورد بررسی وجود نداشت. بطور کلی شباهت بالایی بین مشخصات تولید مثلی میگوی نر وانامی در شرایط استان خوزستان با مشخصات گزارش شده در سایر نقاط دنیا مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات