نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

با توجه به توسعه پرورش میگوی سفید غربی(Litopenaeus  vanamei) در کشور و نیاز به تحقیق در مورد تکثیر این گونه، بررسی بیولوژی تولید مثل و خصوصیات جنسی این گونه ارزش زیادی دارد. لذا در این تحقیق ویژگی­ های ریخت شناسی اسپرم میگوی سفید غربی با استفاده از میکروسکوپ فاز کنتراست، تکنیک Atomic Force Microscopy و میکروسکوپ الکترونی بررسی گردید، همچنین وزن بیضه و اسپرماتوفور، تراکم و زنده مانی اسپرم این میگو  نیز بررسی شده و همبستگی بین شاخص های اندازه گیری شده ارزیابی گردید. به این منظور در فصل تکثیر 20 عدد میگوی نر بالغ رسیده (وزن 4/3±35/37 گرم) از یکی از کارگاه های تکثیر استان خوزستان به آزمایشگاه منتقل شده و بعد از بررسی های بهداشتی و بیومتری،  وزن اسپرماتوفور، وزن بیضه، اندازه اسپرم و وضعیت اسپرم­های غیر طبیعی و ملانیزاسیون اسپرماتوفور بررسی گردید. همبستگی بین شاخص­های مودر بررسی نیز ارزیابی گردید. همچنین از اسپرم نمونه مناسب برای میکروسکوپ الکترونی و AFM تهیه شده و ریز ساختار اسپرم میگو در این دو روش بررسی گردید. نتایج نشان داد وزن بیضه و وزن اسپرماتوفور و نسبت اسپرماتوفورهای ملانیزه شده به ترتیب برابر 0/01 ± 0/18 گرم، 0/01 ±08/0 گرم و1/50 ± 15/56 درصد بود. همچنین تعداد اسپرم، درصد اسپرم­های زنده و قطر اسپرم­ها به ترتیب برابر 3/83 ± 41/19 در میکرولیتر، 2/39 ± 69/69 درصد و 10/8 ± 39/36 میکرومتر بود. بیشترین همبستگی بین شاخص­های مورد بررسی بین وزن میگو و وزن بیضه (R=0.958)، مساحت اسپرم (R=0.91)، تعداد اسپرم (R=0.766)، و درصد بقا اسپرم (R=0.716) مشاهده شد. هرچند ارتباط معنی داری بین نسبت اسپرم­های غیر طبیعی و همچنین میزان ملانیزه شدن اسپرماتوفور با سایر شاخص های مورد بررسی وجود نداشت. بطور کلی شباهت بالایی بین مشخصات تولید مثلی میگوی نر وانامی در شرایط استان خوزستان با مشخصات گزارش شده در سایر نقاط دنیا مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اسلامبولچی، ش. (1378) ؛ تخمین تراکم اسپرم ماهی کپور معمولی، آمور وازونبرون با استفاده از روش اسپکتروفتومتری. پایان نامه کارشناسی ارشد شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دا نشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
جلالی جعفری، ب.، برزگر دولت آبادی، م. (1389). مدیریت بهداشتی پرورش میگو. چاپ دوم. 256 صفحه. صص 16-17.
مجیدی نسب، الف. (1377). بیماری های میگو های پرورشی. انتشارات نوربخش، جلد اول.
متین فر، ع.، رمضانی فرد، الف. و حقوقی پور، م. (1386). بررسی اثرات درجه حرارت و شوری های مختلف بر رشد و بازماندگی میگوی جوان پاسفید ، مجله پژوهش و سازندگی ، امور دام و آبزیان ، شماره 77، صص 104-96.
Afsharnasab, M., Dashtiannasab, A., Yeganeh,V., 2005. Assessing pathogenesis of the White Spot Syndrome Virus (WSSV) in Whiteleged shrimp. IRAN J FISH SCI, 16, 1, 1-8.
Alfaro J, X. 1993a, Development and deterioration of spermatophores in pond-reared Penaeus vannamei. Journal of the World Aquaculture Society, 1993, 24, 522-529.
Alfaro J, Reproductive quality evaluation of male Penaeus stylirostris from a grow-out pond. J. World Aquac. Soc., 1993b, 24, 6-11.
Amrit, N., Bart, Sudarhma C., Dhirendra P. T, 2006. Spermatophor cryopreservation and artificial insemination of black tiger shrimp, penaus monodon. Aquaculture Res, 37, 523-528.
Andre, L. B., Cintia L.N, juscilaine G.M., Elton P.C. and Wasielesky j. r, 2010. Spermatophore quality of the pink shrimp Fartepenaeus paulensis (Decapoda Dendrobrachiata) broodstock fed with different maturation diets. Aquaculture 307, 34-48.
Ceballos, B. P., Rosas. C. and Racotta. I. S., 2004. Sperm quality in relation eoage and weight of White shrimp Litopenaeus vannamei, Aquaculture, 228, 141-151.
Ceballos-Vázquez, B.P., Aparicio-Simón, B., Palacios, E., Racotta, I.S., 2003. Sperm quality over consecutive spermatophore regeneration in the Pacific white shrimp Litopenaeus vannamei. J. World Aquac. Soc. 35 (2), 178–188.
Dougherty, W.J., Dougherty, M.M., 1989. Electron microscopical and histochemical observation on melanized sperm and spermatophores of pond-cultured shrimp, Peneaeous vannamei, J Inverteb Pathol, 54, 331-343
FAO (Food and Agriculture Organization), 2010. The state of world fisheries and aquaculture. Rome: FAO; Annual report.
Jeyalectumie C, Subramoniam T., 1989. Cryopreservation of spermatophores and seminal plasma of the crab Scylla serrata. Biol Bull.; 177: 247-253.
Klaus, S., Schubart, C.D., Brandis, D., 2009. Ultrastructure of spermatozoa and spermatophores of old world freshwater crabs (Brachyura: Potamidea: Gecarcinucidae, Potamidae, and Potamonautidae). J. Morpholo, 270, 175–193.
Leung-Trujillo J.R., A. L. Lawrcncc, 1987. Observations on the decline in sperm quality of Penaeous setiferous under laboratory conditions. Aquaculture, 35, 363-370.
Liley, N.R., Tamkee,P., Tsai, R. and Hoysak, D.J., 2002. Fertilization and dynamics in rainbow trout: Effects of male age, social experience and spermconcentration and motility on in vitro fertilization. : CAN J FISH AQUAT SC, Volume 59, 1, 144-152(9).
Meunpol, O., Meejing, P., Piyatiratitivorakul, S., 2005. Maturation diet based on fatty acid content for male Penaeus monodon (Fabricius) broodstock. Aquac. Res. 36, 1216–1225.
Narahari, J., 2001. Determination of the ultrastructural pathology of human sperm by Atomic Force Microscopy, Fertility Sterility, 75, 5, 1-12.
Niksirat, H., Kouba. A., Psenicka. M., Kuklina, L., 2013. Ultrastructure of spermatozoa from three genera of crayfish Orconectes, Procambarus and Astacus (Decapoda: Astacoidea): New findings and comparisons, Zoologischer Anzeiger 252 (2013) 226–233. 
Peixoto, S., Cavalli, R.O., Wasielesky, W., D’Incao, F., Krummenauer, D., Milach, A.M., 2004. Effects on age and size on reproductive performance of captive Farfantepenaeus paulensis broodstock. Aquaculture 238, 173–182.
Peixoto, S., Cavalli, R.O., Wasielesky, W., D'Incao, F., Krummenauer, D., Milach, A.M., 2004. Effects of age and size on reproductive performance of captive Farfantepenaeus paulensis broodstock. Aquaculture 238, 173–182.
Peixoto, S., Wasielesky, W.J., Louzada, L.J., 2003. Comparative analysis of pink shrimp, Farfantepenaeus paulensis, and Pacific white shrimp, Litopenaeus vannamei, culture in extreme Southern Brazil. J. Appl. Aquac. 14, 101–112.
Perez-Velazquez, M., Bray, W.A., Lawrence, A.L., Gatlin, D.M., González-Félix, M.L., 2001. Effect of temperature on sperm quality of captive Litopenaeus vannamei broodstock. Aquaculture 198, 209–218
Pratoomchat, B., Piyatiratitivorakul, S., Menasveta, P., Fast, A.W., 1993. Sperm quality of pond-reared and wild caught Penaeus monodon in Thailand. J. World Aquac. Soc. 24, 530– 540.
Racotta, I.S., Palacios, E., Ibarra, A.M., 2003. Shrimp larval quality in relation to broodstock condition. Aquaculture 227, 107–130.
Rosas, C., Sanchez, A., Chimal, M.A.E., Saldana, G., Ramos, L., Sota, L.A., 1993. The effect of electrical stimulation on spermatophore regeneration in white shrimp Penaeus setiferus. Aquat. Living Resour. 6, 139–144.
Sanchez, A., Pascual, C., Sanchez, A., Vargas-Albores., F. and Moullac, G.L. 2001. Hemolymph metabolic variable and immune response in Litopenaeus setiferus adult males: the effect of acclimation .Aquaculture 198, 13-28.
Tsai, S. and Lin, C., 2012. Advantages and Applications of Cryopreservation in Fisheries Science. Can.J. Fish. Aquat. Sci. 59:144-15.