نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 گروه محیط زیست، دانشکده علوم و غنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مناطق ساحلی به سبب موقعیت جغرافیایی، تنوع زیستی واکوسیستم­ های وابسته از مناطق حساس و شکننده محسوب می­شوند. در این پژوهش به مطالعه و تعیین حساسیت اکوسیستم­های ساحلی منطقه پارس جنوبی پرداخته شد و نتایج حاصل با استفاده از نرم افزارExpert Choice  مورد بررسی قرار گرفت. از آنجایی ­که منطقه پارس جنوبی همواره در معرض حفاری و استخراج چاه ­های نفت و گاز است، سکوی حفاری جک آپ به عنوان یکی از عوامل آلاینده در این منطقه شناسایی و تاثیرات آن بر روی اکوسیستم ­های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور ارزیابی ریسک با استفاده از تعاریف اصلی ارزیابی ریسک و به ­کار گیری تکنیک­ های ریاضی، احتمال، شدت پیامد و اهمیت زیستگاه ­ها محاسبه شده است. برای کمی­ سازی پارامتر­های کیفی، از مفاهیم فازی استفاده شده است. به­ منظور صحت سنجی نتایج، محاسبات حاصل از مدل ریاضی با مقادیر واقعی مقایسه گردید. نتایج حاصل از حوادث زیست­ محیطی در یک دوره چهار­ساله، حاکی از اهمیت توجه به ریسک­ های زیست ­محیطی در عملیات حفاری سکوی جک آپ بوده که این امر لزوم مدیریت و حفاظت از اکوسیتم­ های حساس منطقه را نمایان می­ سازد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات