نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 گروه محیط زیست، دانشکده علوم و غنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مناطق ساحلی به سبب موقعیت جغرافیایی، تنوع زیستی واکوسیستم­ های وابسته از مناطق حساس و شکننده محسوب می­شوند. در این پژوهش به مطالعه و تعیین حساسیت اکوسیستم­های ساحلی منطقه پارس جنوبی پرداخته شد و نتایج حاصل با استفاده از نرم افزارExpert Choice  مورد بررسی قرار گرفت. از آنجایی ­که منطقه پارس جنوبی همواره در معرض حفاری و استخراج چاه ­های نفت و گاز است، سکوی حفاری جک آپ به عنوان یکی از عوامل آلاینده در این منطقه شناسایی و تاثیرات آن بر روی اکوسیستم ­های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور ارزیابی ریسک با استفاده از تعاریف اصلی ارزیابی ریسک و به ­کار گیری تکنیک­ های ریاضی، احتمال، شدت پیامد و اهمیت زیستگاه ­ها محاسبه شده است. برای کمی­ سازی پارامتر­های کیفی، از مفاهیم فازی استفاده شده است. به­ منظور صحت سنجی نتایج، محاسبات حاصل از مدل ریاضی با مقادیر واقعی مقایسه گردید. نتایج حاصل از حوادث زیست­ محیطی در یک دوره چهار­ساله، حاکی از اهمیت توجه به ریسک­ های زیست ­محیطی در عملیات حفاری سکوی جک آپ بوده که این امر لزوم مدیریت و حفاظت از اکوسیتم­ های حساس منطقه را نمایان می­ سازد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Danehkar, A., Verasati, R., Fahimi, F. 2014. Zoning and determination of importance degree of the Hormozgan province coasts. Hormozgan Environmental Protection Group, Hormozgan University. P. 42.
Parhizhi, A. 2007. The first step to protect the environment in the Persian Gulf and the Sea of Oman. The establishment of special marine areas. Sea Message. 16(163): 28-29.
Momeni, M. 1999. New topics in operations research, Tehran University Publications. pp. 25-32.
Majnounian, H. 2000. Protected areas of Iran (fundamentals and protection measures of parks and areas). Publications of Environmental Protection Organization. P. 742.
Chen, S. J. and Hwang, C. L. 1992. Fuzzy multiple attribute decision-making, Methods and Applications Verlag Berlin, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems. e-book, 375.
Ellinas, C. P., Kwok, R. and Williams, K. A. 1989. Collision damage of jack-ups. Marine structures, 2(3-5):.265-279.
HSE Case Guidelines for Mobile Offshore Drilling Units. 2014. International Association of Drilling Contractors:USA.3:5-12
Hunt, R. J. and Marsh, P .D., 2004. Opportunities to improve the operational and technical management of jack-up deployments. Marine Structures. 17(3-4): 261-273.
Jiang, W., Qu, F. and Zhang, L., 2012. Quantitative identification and analysis on hazard sources of roof fall accident in coal mine. Procedia Engineering. 45: 83-88.
Jozi, S. A., Saffarian, S. and Shafiee, M., 2012. Environmental Risk Assessment of a Gas Power Plant Exploitation Unit Using Integrated TOP-EFMEA Method. Polish Journal of Environmental Studies. 21(1): 95-105.
Kebriayi, A. 2005. Studies of Integrated Coastal Zone Management. Available: http://www.shilat.com/ persian/page-view.asp. P:20.
Kang, J., Liang, W., Zhang, L., Lu, Z., Liu, D., Yin, W. and Zhang, G., 2014. A new risk evaluation method for oil storage tank zones based on the theory of two types of hazards. Journal of Loss Prevention in the Process Industries. 29: 267-276.
Liu, Y., Fan, Z. P., Yuan, Y. and Li, H., 2014. A FTA-based method for risk decision-making in emergency response. Computers & Operations Research. 42: 49-57.
Moharramnejad, N., Roayaii, E., Lotfi, F. H., Javid, A. H. and Razavian, F. 2010. Developing an expert system and fuzzy-based model for the oil spill environmental risk assessment. Journal of Food, Agriculture and Environment. 8(2): 919-923.
Gharahasanlou, A. N., Mokhtarei, A., Khodayarei, A. and Ataei, M. 2014. Fault tree analysis of failure cause of crushing plant and mixing bed hall at Khoy cement factory in Iran. Case studies in engineering failure analysis. 2(1): 33-38.
Ports and Maritime Organization (PMO), 2009. Studies of Integrated Coastal Zone Management Plan. Summary of Outcome Studies. Departmentof Engineering of Port and Coastal, P: 217.
Smith, R. A., Slack, J. R., Wyant, T. and Lanfear, K. J. 1982. The Oilspill Risk Analysis Model of the US Geological Survey. Geological Survey Professional Paper 1227. US Geological Survey, Reston, VA, USA, 36.
Vandokum, k. 2007. Ship knowledge a modern Encyclopedia e-book – Dokmar, P: 27.
Zhang, P., Yu, X. and Ding, H. 2011. Spudcan bearing capacity calculation of the offshore jack-up drilling platform during the preloading process. Petroleum Exploration and Development. 38(5): 613-619.
Karman, C. C. and Reerink, H. G. 1998. Dynamic assessment of the ecological risk of the discharge of produced water from oil and gas producing platforms. Journal of Hazardous Materials. 61(1-3): 43-51.