نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه مازندران، بابلسر

2 گروه سم شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران

3 استادیار، عضو هیئت علمی گروه آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

امروزه اهمیت استفاده ازگیاهان دارویی درمبارزه با بیماری‌های عفونی و غیرغفونی کاملا آشکار بوده و لزوم جایگزینی آنها با داروهای شیمیایی به‌دلیل خواص چند‌گانه آنها در پیش‌گیری و درمان بسیاری ازبیماری‌ها به‌ویژه در صنعت آبزی‌پروری ضروری به نظر می‌رسد. این مطالعه با هدف بررسی سمیت حاد (LC50-96h)اسانس آویشن باغی در بچه ماهی قزل‌آلای رنگین کمان اجرا شد. به منظور مطالعه تاثیرات این اسانس، تعداد80 عدد بچه ماهی قزل‌آلای رنگین کمان با میانگین وزنی 5/0±10 در تانکرهای 9 لیتری در معرض غلظت‌های مختلف اسانس آویشن باغی قرار گرفتند و تلفات بصورت روزانه بر اساس روش OECD و در مدت زمان 96 ساعت اجرا شد. سپس سمیت حاد اسانس آویشن باغی با استفاده از نرم افزار پروبیت محاسبه و غلظت ppm 4/4 تعیین گردید. با‌توجه ‌به نمودار تغییرات غلظت اسانس و رفتارهای بالینی ماهی‌ها می‌توان نتیجه گرفت که اسانس آویشن باغی با تغییر خواص فیزیکی آب و کاهش میزان اکسیژن آب، سیستم اکسیژن رسانی ماهی را مختل کرده و مرگ آنها را سبب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Alishahi, M. 2004. Immune stimulant role in aquaculture. Journal of Veterinary Organization of Iran. 3: 33-38. (in persian).
Asadi, T., Zanguee, N., Mousavi, S.M. and Yavari, V. 2016. Effects of ginger extract on some hematological and serological parameters and growth performancein Barbus sharpeyi. Journal of Marine Science and technology. 15(1): 100-110. (in persian).
Dehghan, F., Vazirzadeh, A. and Karami, A. 2015. Effects of medicinal plants on growth rate, immune enhancement and diseases-resistance in cultured fish. The Third Iranian Conference of Ichthyology. May 6-7- 2015. Shiraz University. 194p.
Dügenci, S.K., Arda, N. and Candan, A. 2003. Some medicinal plants as immunostimulant for fish. Journal of Ethnopharmacology. 88(1): 99-106.
Finney, D.J. 1947. Probit Analysis. Cambridge University Press.
Firouzbakhsh, F., Nosrati, A. and Rahmati, N. 2015. Evaluation of Artemisia annua essential oils on growth performance in Astronotus ocellatus. The Third Iranian Conference of Ichthyology. 6-7 May 6-7- 2015. Shiraz University. 29p.
Jegede, T. 2007. Acute-toxicity of Sodium chloride (NaCl) on Oreochromis niloticus fingerlings. Journal of Fisheries International. 2(4): 292-294.
Mirsattari, G. 2002. Essentials of Toxicology. University of Tehran. Iran. 292p.
Mitchell, A.J. 1984. Parasites and Diseases of Striped Bass. University of Maryland, USA. 177p.
Moghaddam, S.B., Rohani, M.S., Sharifpour, I., Pajand, Z., Jalilpour, J. and Masoumzadeh, M. 2015. Determination of lethal concentration (LC96h) of hydroalcoholic extract of garlic (Allium sativum L.) and its effects on gill tissue of Persian sturgeon (Acipenser persicus) fingerlings. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants. 30(6): 915-922. (in persian).
Mousavi, S.M., Nasab, E.M., Yavari, V., Ghatarami, E.R. and Jalali, M.R. 2013. Determination of toxicity and mean lethal concentration (LC50) of Eugenol on Barbus sharpeyi. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 29(3): 551-560. (in persian).
Rohani, M.S., Haghighi, M. and Assaeian, H. 2011. The lethal concentration (LC50) of Zataria multiflora essential oil in fries of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Iranian Scientific Fisheries Journal. 20(2): 89-96.
Salimian, F., Fattollahi, M., Nematollahi, A., Nikookhah, F. and Kharazian, N. 2017. Antifungal activity in vitro of aqueous and total flavnoids extracts of plant myrtus communis against two pathogenically important fungi, saprolegnia and fusarrium isolated from rainbow trout eggs. Journal of Marine Science and technology. 16(1): 16-28. (in persian).
Zarban, A., Malekaneh, M., Pourmohammad, H., Najari, M.T. and Abad, M. 2004. Evaluation of antioxidant properties of 28 Iranian medicinal plants. Journal of Birjand University of medical science. 11(1): 9-15. (in persian).