نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

استرس‌های غیر حاد می‌توانند فعالیت‌های رفتاری و فیزیولوژیک آبزیان پرورشی را تحت تأثیر قرار دهند و به کاهش مقاومت در برابر بیماری، سرعت رشد و همچنین کاهش تولید منجر شوند. آرتمیای غنی شده با مواد مغذی ضروری خصوصاً اسیدهای چرب بلند زنجیره جهت افزایش رشد و درصد بقا و مقاومت در برابر تنش های محیطی و بیماری‌های عفونی در گونه های مختلف آبزیان مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق تأثیر تغذیه لارو قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با ناپلی Artemiaurmiana غنی شده با روغن‌های گیاهی بر مقاومت در برابر تنش‌های محیطی دما، شوری و کمبود اکسیژن مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات در قالب 6 تیمار مختلف و با سه تکرار در هر تیمار به مدت 10 روز انجام گرفت. لاروهای ماهی قزل آلا از مرحله شروع تغذیه خارجی در قالب 6 تیمار غذایی شامل (1) غذای کنسانتره تجاری، (2) ناپلی غنی شده با روغن ماهی، (3) ناپلی غنی شده با روغن آفتابگردان، (4) ناپلی غنی شده با روغن کلزا، (5) ناپلی غنی شده با روغن سویا و (6) ناپلی تازه تخم گشایی شده تغذیه شدند. نتایج تحقیق نشان داد تفاوت معنی داری در مقاومت لاروها در برابر استرس های حرارتی (20 و 25 درجه سانتی گراد)، استرس شوری (10، 15 و 20 میلی گرم درلیتر) و استرس کمبود اکسیژن (ppm 5)، بین تیمارها وجود دارد. بالاترین درصد بازماندگی لاروها تحت کلیه استرس های اعمال شده (جز در یک مورد) مربوط به تیماری بود که از ناپلی غنی شده با روغن کلزا تغذیه کرده بودند که بطور معنی داری نسبت به لاروهایی که غذای کنسانتره مصرف کرده بودند بالاتر بود ولی در اکثر موارد با لاروهایی که از آرتمیای غنی شده با روغن ماهی تغذیه کرده بودند اختلاف معنی دار نداشت. 

کلیدواژه‌ها