نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تحولات وتوسعه کشورها و نیاز به مبادلات علمی، فرهنگی و صنعتی در سطح جهان مستلزم دراختیار داشتن نقشه‌ها و اطلاعات مکانی از تمامی سطح زمین می‌باشد، دستیابی به چنین خواسته‌ای مستلزم یکسان‌سازی مبنای مسطحاتی و ارتفاعی کلیه کشورهای جهان است. امروزه با پیشرفت درعلـوم وتکـنولوژی و بـه دنبال  آن افـزایش دقـت بحـث سطوح مبنای ارتفاعی از مباحث به روز به شمار آمده وتلاش‌هایی درجهت یافتن سطوح مبنای ارتفاعی وارتباط بین آنها صـورت گرفـته‌است. یکی ازمشکلاتی که در استفاده از ارتفاعات مطلق وجود دارد، جدایی بین سطح متوسط آب‌ها ی آزاد و ژئوئید می‌باشد. درحالـت تـئوریک سـطح مبـنای ارتفاعـات مطلـق، ژئوئـید می‌باشد اما در عمل از سطح متوسط آب‌های آزاد بعنوان سطح مبنای ارتفاعات مطلق استفاده می‌شود، به جدایی بین این دو سطح، توپوگرافی سطح دریا (SST) گفته می‌شود. در این مقاله در ابتداء از مشاهدات مأموریت‌های ماهواره‌های ارتفاع‌سنجی T/P و Jason-1 به مدلسازی سطح متوسط دریا در خلیج فارس و دریای عمان پرداخته شد و در نهایت با توجه به اهمیتی که تعیین توپوگرافی سطح آب در یکسان‌سازی سطح مبنای ارتفاعی دارد به معرفی روشی نوین برای محاسبه توپوگرافی سطح آب در خلیج فارس و دریای عمان پرداخته شد، اینروش براساس تلفیق اطلاعات      ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای و ژئوئید بدست آمده از مدل ژئوپتانسیل جهانیEGM08  در خلیج فارس و دریای عمان قابل ارائه می‌باشد. بر این اساس اختلاف سطح متوسط آب‌های آزاد حاصل از مدل ارتفاع‌سنجی ماهواره‌های T/P، Jason-1 و ژئوئید جهانی EGM08 در بازه9/0- متر و 1/1 متر ارزیابی گردید. 

کلیدواژه‌ها