نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره (EPA و DHA) بر رشد و بازماندگی پست لاروهای میگوی پا سفید )1PL- تا 15(PL- در پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، واقع در شهرستان بندرعباس انجام گردید. آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی در قالب 5 تیمار با 3 تکرار در 15 مخزن آب 20 لیتری صورت پذیرفت. ناپلی‌های آرتمیا با استفاده از 0 تا 4 درصد روغن کبد کاد (تیمار‌های A تا E) غنی‌سازی شده و لاروها 6 بار در روز و با فاصله زمانی 4 ساعت از آن‌ها تغذیه گردیدند. پست لاروهای تیمار D که از ناپلی آرتمیای غنی شده با سطح 3% تغذیه شده بودند بیشترین میزان رشد را داشته و تفاوت معنی‌دار با سایر تیمارها نشان دادند (05/0>P). بالاترین درصد بازماندگی مربوط به پست لاروهای تیمار E بود که از ناپلی آرتمیای غنی شده با سطح 4% تغذیه شده ولی، با تیمارهای D و C یعنی سطح 3% و2% تفاوت معنی‌دار نشان ندادند (05/0<P). پست لاروهای تیمار شاهد یا A که با ناپلی آرتمیای غنی نشده تغذیه شده بودند کمترین میزان رشد و بازماندگی را داشتند. آزمایش حاضر نشان داد که اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره بر روی افزایش عملکرد رشد و درصد بازماندگی لاروهای میگوی پا سفید اثر مثبت دارد. 

کلیدواژه‌ها