نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1. گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

امروزه استفاده از پروتئین های گیاهی در جیره غذایی آبزیان و افزایش بهره وری از آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است. با این وجود این منابع سرشار از ترکیبات کربوهیدراتی هستند. در این مطالعه اثر تزریق غلظت و انواع مختلف فلاوونوئید روتین در تنظیم میزان قند خون ماهی سیم دریایی در سه آزمایش مختلف مورد بررسی قرار گرفت. ماهیان با جیره غذایی حاوی 25 درصد نشاسته ژلاتینه شده تغذیه گردیدند. تزریق 100  BW mg/kgاز هر دو شکل فلاوونوئید روتین (محلول و نامحلول در آب) سبب کاهش معنی دار قند خون (44/34±39/209 و 84/9±18/120  mg/dlبه ترتیب برای گروه شاهد و تیمار شده با روتین نامحلول در آب، 54/6±5/125 و 46/6±83/99 به ترتیب برای گروه شاهد و تیمار شده با روتین محلول در آب) و همچنین افزایش معنی دار میزان فعالیت آنزیم گلوکوکیناز (U/g protein 22/0±77/1 و 20/1±13/6 به ترتیب برای گروه شاهد و تیمار شده با روتین نامحلول در آب، 51/1±19/20 و 61/1±77/25 به ترتیب برای گروه شاهد و تیمار شده با روتین محلول در آب) گردید. با این وجود، مدت زمان لازم برای اثر گذاری روتین نامحلول در آب، کوتاه تر از نوع محلول در آب آن بود (6 و 9 ساعت، به ترتیب). می‌توان چنین نتیجه گیری نمود که فلاوونوئید روتین توانایی مداخله در متابولیسم گلوکز را در این آبزی دارا می‌باشد. همچنین به نظر می‌رسد که مسیرهای متابولیکی گلوکز حداقل در ماهی سیم دریایی نظیر مدل های دیگر آزمایشگاهی از قابلیت دستکاری، برای تنظیم میزان قند خون، برخوردار است.

کلیدواژه‌ها