نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس مدعو دانشگاه پیام نور زابل

2 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی روند نوسانات زمانی و مکانی جوامع ستاره دریایی Astropecten hemprichi و توتیای دریایی Diadema setosum در سواحل خلیج چابهار طی یک دوره زمانی از آبان ماه 1387 لغایت شهریورماه 1388 انجام گرفت. منطقه مورد مطالعه در منتهی الیه جنوب شرقی ایران و سواحل دریای عمان- استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته است. نمونه برداری هر دو ماه یک بار به هنگام جزر کامل از 5 ایستگاه انتخابی به صورت تصادفی و به وسیله پرتاب کوادرات m1*m1 صورت گرفت. در مجموع 1885 خارپوست متعلق به 13 گونه جمع آوری و بررسی شدند که 32 نمونه (6/1 درصد) مربوط به گونه A.hemprichi و 28 نمونه (4/1درصد) مربوط به گونه D.setosum بوده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که گونه A.hemprichi بیشترین فراوانی را در شهریورماه(ind.m-276/0± 92/1 ) و گونه D.setosum بیشترین فراوانی را در آبان ماه88 (ind.m-2 3)داشته است. نتایج حاصل از شاخص پراکندگی و پایداری می تواند بیانگر آن باشد که پراکنش این دو خارپوست بیشتر از نوع تصادفی است و می توان آن ها را جزو گونه های نادر بشمار آورد.

کلیدواژه‌ها