نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان.

چکیده

دراین پژوهش رابطه بین جذب فلزات سنگین توسط رسوب و برگ  Avicennia marinaبا میزان مواد آلیدر منطقه ساحلی بندرامام خمینی مورد بررسی قرار گرفت. میانگین اندازه گیری فلزات مقادیر فلزات (mg/kg 00/0 ±027/0)Hg ،(mg/kg  13/0±79/0)Cd،(mg/kg00/0±81/60)Ni را برای رسوب و ( mg/kg 00/0 ±01/0) Hg ، (mg/kg  03/0±13/0)Cd، (mg/kg 35/0±47/1) Ni را برای برگ و درصد مقادیر (97/1±16/9، 13/0±64/11، 56/0±57/9) را برای مواد آلی رسوب به ترتیب برای ایستگاه های C,B,A نشان داد. نتایج رگرسیون نشان دهنده وجود ارتباط مثبت بین مواد آلی رسوب و غلظت هر سه فلز موجود در رسوب و برگ بود(05/0 (P

کلیدواژه‌ها