نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

2 2. دانشگاه علوم و فنون دریایی، دانشکده علوم دریایی و اقیانوس شناسی دریا

3 3. دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشکده منابع طبیعی دریا

4 4. Iranian Fisheries Research Organization

چکیده

در مطالعه حاضر روند ساختار صید، مرگ و میر و بهره برداری ماهی شوریده (Otolithes ruber)در ده سال گذشته 1388-1379  در شمال غربی خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری در دریا توسط تور ترال با کشتی تحقیقاتی اختر به مدت یکسال (87-86) در مناطق صیادی در سواحل شمال غربی خلیج فارس در سواحل خوزستان انجام شد. همچنین اطلاعات صید و فراوانی در ده سال گذشته از طریق برنامه آماری شیلات و پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور جمع آوری گردید. تعیین سن از طریق قرائت حلقه های سالانه بر روی برش اتولیت انجام گردید. پارامترهای رشد بر اساس اطلاعات سنی و طولی نمونه های بدست آمده از دریا به منظور استفاده در تخمین مرگ و میر طبیعی تعیین شد. مرگ و میر کل از طریق شیب نمودار سن و لگاریتم صید( منحنی صید بر اساس داده های سنی )  و مرگ و میر طبیعی از فرمول تجربی پائولی محاسبه شد. میانگین طول صید ماهی شوریده در ده سال گذشته بین 35 تا 39 سانتی متر، دامنه طولی بین 12 تا 58 سانتی متر و بیشترین فراوانی در دامنه طولی بین  28 تا 44 سانتی متر مشاهده شد. پراکنش طولی در طی این بررسی نرمال بود. حداکثر میزا ن صید در دامنه طولی 40 تا 48 سانتی متر و دامنه سنی 2تا 3 سالگی بدست آمد. میانگین مرگ و میر کل، طبیعی و صیادی به ترتیب برابر 98/0، 56/0 و 42/0 می باشد. مرگ و میر طبیعی در گروه های سنی 0 و 1 بیشتر و در گروه های سنی بعدی کاهش چشمگیری ملاحظه شد. ضریب بهره برداری در ده سال گذشته برابر 42/0 که نشان دهنده نزدیک بودن به بهره برداری کامل می باشد و ضرورت رعایت بیشتر استراتژی های برداشت احساس می شود. 

موضوعات