نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. گروه فیزیک دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

2 2. پژوهشکده‌ی هواشناسی و علوم جوی

چکیده

از روش‌های معمول برای بررسی و پیش‌بینی جریانات اقیانوسی روش عددی می‌باشد. در این تحقیق تئوری‌ اکمن با استفاده از یک مدل عددی مبتنی بر معادلات مقدم در دستگاه مختصات کروی زمین با آرایه‌ی قائم سیگما در یک حوضه‌ی فرضی پنج لایه‌ی اقیانوسی شبیه‌سازی شد.موقعیت حوضه‌ی مورد مطالعه در این تحقیق موقعیت جغرافیایی خلیج فارس می‌باشد. حوضه مذکور دارای کف تراز بوده و میانگین عمق آن 120 متر است.برای حل عددی معادلات مدل از روش تفاضل متـناهی استفاده گـردید. در این تحقیق، مارپیچ اکمـن در حوضه‌ی مذکور مورد بررسی قـرار گـرفت و نتـایج به‌دست آمده با مفاهیم نظری مطرح شده مارپیچ اکمـن هم‌خوانی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات