نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه پراکنش، تراکم و میزان توده زنده ماهیان جوان آب‌های ساحلی استان خوزستان واقع در شمال غربی خلیج فارس بین دی ماه 1385 تا آذر ماه 1386 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری به صورت ماهیانه از 10 نقطه از آبهای خوزستان شامل 5 نمونه برداری در بخش غربی منطقه و 5 نمونه برداری در بخش شرقی منطقه با استفاده از تور ترال با قطر چشمه 24 میلیمتری که توسط شناور 360 اسب بخاری کشیده می شد انجام گرفت. نقشه پراکنش گونه های غالب، همچنین توده زنده و صید به ازای واحد سطح (CPUA) برای ماهیان جوان منطقه به دست آمد. بیشترین مقدار CPUA در مهر ماه برابر 629 کیلوگرم در کیلومتر مربع و کمترین مقدار آن در آذرماه با 76 کیلوگرم در کیلومتر مربع به دست آمد. بیشترین میزان توده زنده ماهیان جوان در تابستان و اوایل پاییز تخمین زده شد. نتایج آزمون آنالیز همبستگی بین نتایج حاصله و عوامل محیطی نشان دهنده رابطه معنی دار بین شوری و تعداد گونه ها در هر ماه و همچنین رابطه معنی دار بین دما و توده زنده ماهیان جوان بود که تایید کننده نقش عوامل محیطی در پراکنش ماهیان به‌ ویژه در مراحل اولیه دوره زندگی می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها