نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

دما وفتوپریود از فاکتورهای مهم در پرورش زئوپلانکتونها بخصوص آنتن منشعب ها است زیرا بر رشد و پارامترهای تولیدمثلی تاثیرات مهمی دارند. تاثیرات دما و فتوپریود بر رشد و هم آوری Moina macrocopa با کشت بر روی جلبک سبز Scenedesmus quadricauda در فلاسک 500 میلی لیتر آزمایش شد. تیمارهای مورد استفاده برای دمای آب (سانتی گراد) وفتوپریود(ساعات نور:تاریکی) به ترتیب 25، 30 و35 درجه سانتی گراد و 12 : 12، 0 : 24: و 24 : 0 بود. بالاترین تراکم جمعیت (5/ 310 فرد در فلاسک)، بالاترین میزان رشد ویژه (387/0 فرد در روز)، کوتاهترین زمان دوبرابر شدن جمعیت (79/1 روز) وبیشترین هماوری (5/8 فرد به ازاء مولد) در دما 30 درجه سانتی گراد به دست آمد. همچنین بالاترین تراکم جمعیت (7/320 فرد در فلاسک)، بالاترین میزان رشد ویژه(538/0 فرد در روز)، کوتاهترین زمان دوبرابر شدن جمعیت (28/1 روز) و بیشترین هماوری (54/7 فرد به ازاء مولد) در فتوپریود 24 ساعت روشنایی کامل به دست آمد. در مجموع این تحقیق نشان داد که رشد وتولید مثل گونه M. macrocopa در دمای 30 درجه سانتی گراد و24 ساعت روشنایی عملکرد معنی داری (05/0P<) در مقایسه به سایر تیمارهای آزمایشی دارد. کشت انبوه این گونه در این شرایط نوری و دمایی می تواند غذای زنده مناسبی را برای استفاده در پرورش لارو ماهیان فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها