نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از مهمترین مراحل عملیات هیدروگرافی، تعیین چارت دیتوم و تبدیل عمقهای اندازه گیری شده نسبت به این سطح مبناء می‌باشد. برای انتخاب چنین سطحی بایستی نوسانات آب دریا در اثر جزرومد و سایر عوامل مشخص گردد. در روشهای کنونی هیدروگرافی از تایدگیجهای ساحلی برای اندازه‌گیری تغییرات جزرومدی سطح آب دریا استفاده شده و نهایتاً چارت دیتوم بر مبنای پایینترین سطح آب تعیین می‌گرد که به علت وجود اختلاف زیاد بین دامنه و فاز جزرومد در نقاط مختلف، این روش برای تعیین چارت دیتوم در مناطق دور از ساحل مناسب نبوده و باید از روشهای دیگری بجای آن استفاده شود. روش مورد استفاده در این تحقیق استفاده از ارتفاع سنجی ماهواره‌ای است، در این روش با استفاده از داده‌های ماهواره ارتفاع سنجی Jason-1در بازه زمانی 2002 الی 2008 در محدوده خلیج فارس و دریای عمان، چارت دیتوم در نقطه عمق‌یابی نسبت به بیضوی WGS84 محاسبه می‌گردد از مهمترین دستاوردهای این تحقیق می‌توان به حذف اثر جزرومد و تعیین چارت دیتوم در نقاط دور از ساحل اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها