نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.

2 استادیار، گروه زمین شناسی، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.

3 دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.

چکیده

شرایط کنونی آلودگی آب های شیرین نگران کننده است و با توجه به محدود بودن منابع آب شیرین و افزایش جمعیت وگسترش شهر ها و توسعه صنعت و کشاورزی در اطراف رودخانه ها، استفاده صحیح از منابع موجود ضروری است. فلزات یکی از آلاینده های غیر قابل تجزیه و مهم می­باشند که در آب، رسوبات و موجودات زنده وجود دارند. این عناصر هم در منابع طبیعی، هوازدگی سنگ­های معدنی و نشت از خاک، و هم در منابع انسان ساخت حضور دارند. در این مطالعه از 5 ایستگاه مختلف در طول یک دوره هفت ماهه در بازه های زمانی مختلف از آب رودخانه کارون جمعا 45 نمونه برداشته شد و توسط دستگاه جذب اتمی مقادیر سرب، جیوه و کادمیوم نمونه ها آنالیز گردید. نتایج نشان میدهد که بیشترین مقدار آلودگی مربوط به نمونه های ایستگاه شماره 1 است که در بالای سد گتوند قرار دارد و کمترین میزان آلودگی به فلزات سنگین مربوط به نمونه های ایستگاه شماره 5 است. هر چقدر به سمت پایین رودخانه میرویم، ایستگاه شماره 5، از مقدار این آلودگی کاسته میشود. باتوجه به نتایج حاصل از شاخص­های مختلف از قبیل شاخص فلزی (MI)، شاخص آلودگی فلزات سنگین (HPI) و درجه ی آلودگی (Cdeg) نیز بیانگر این است که آب رودخانه کارون در منطقه مورد مطالعه آلوده به فلزات سنگین است، برخی از نمونه­ها دارای آلودگی متوسط و برخی درجه آلودگی بالایی دارند و از نظر آشامیدن دارای مشکل است. تحلیل های آماری نیز حاکی از آن است که آلودگی رودخانه کارون از یک منبع نیست و میتوان سنگ شناسی منطقه (عامل طبیعی) که باید ریشه آن را در سازندهای بالادست سد گتوند جستجو کرد و همچنین فعالیت های انسانی در منطقه (عوامل انسان زاد) را به عنوان عوامل اصلی آلودگی نام برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات