نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی دریا دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم دریایی خرمشهر

2 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

چکیده

در این مطالعه جداسازی فراکشن های سمی زهر نماتوسیت عروس دریایی Crambionella orsini، که از گونه‌های رایج در خلیج فارس است، با دو روش متفاوت کروماتوگرافی آنیونی و ژل فیلتراسیون صورت گرفت و سپس هر دو کروماتوگرافی مقایسه گردید. سم این گونه از عروس دریایی همانند گونه‌های دیگر دارای خاصیت همولیتیک می‌باشد.
پس از فرایند استخراج سم از نماتوسیت‌های موجود در تنتاکول‌ها و لبه‌های چتر این گونه ، سم خام به دست آمده توسط دو روش کروماتوگرافی با سفادکس G-200 و رزین آنیونی DEAE به صورت جزئی خالص‌سازی شد. در هر مرحله از فرایند فراکشن‌گیری، جذب هر فراکشن به دست آمده در 280 نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده شد. و سپس برای مشخص شدن فراکشن سمی هر فراکشن به 3 موش معمولی از طریق رگ دمی تزریق شد و در نهایت داده‌های حاصل شده از هر دو نحوه کروماتوگرافی با هم مقایسه گشت.
نتایج نشان داد که در مورد کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون فرکشن دوم به دست آمده سمی بود و در مورد کروماتوگرافی آنیونی فراکشن اول و دوم دارای خاصیت همولیتیکی بود.
تعیین روش مناسب برای خالص‌سازی این زهر نماتوسیت می‌تواند به یافتن یک روش جامع برای خالص‌سازی سموم دریایی به خصوص عروس دریایی کمک بالقوه‌ای کند و در نهایت می‌تواند منجر به یافتن یک پادزهر اختصاصی در روند گزش عروس دریایی این گونه نماید

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Bailey, P. M., Bakker, A. J., Seymour, J. E. and Wilce, J. A., 2005. A functional comparison of the venom of three Australian jellyfish–Chironex Fleckeri, Chiropsalmus, 233–242.
Baxter, E. H. and Marr, A. G. M., 1969. Sea wasp (Chironex fleckeri) venom: lethal, haemolytic and dermonecrotic properties. Toxicon, 7(3): 195–210.
Bloom, D. A., Burnett, J. W. and Alderslade, P., 1998. Partial purification of box jellyfish (Chironex fleckeri) nematocyst venom isolated at the beachside. Toxicon, 36(8): 1075–1085.
Brinkman, D. and Burnell, J., 2008. Partial purification of cytolytic venom proteins from the box jellyfish, Chironex fleckeri. Toxicon, 51(5): 853–863.
Burnett, J. W., 2001. Medical aspects of jellyfish envenomation: pathogenesis, case reporting and therapy. In Jellyfish Blooms: Ecological and Societal Importance, 155: 1–9.
Chung, J. J., Ratnapala, L. A., Cooke, I. M. and Yanagihara, A. A., 2001. Partial purification and characterization of a hemolysin (CAH1) from Hawaiian box jellyfish (Carybdea alata) venom. Toxicon, 39(7): 981–990.
Cuiping, L., Pengcheng, L., Jinhua, F., Rongfeng, L. and Huahua, Y., 2011. Cytotoxicity of the venom from the nematocysts of jellyfish Cyanea nozakii Kishinouye. Toxicology and Industrial Health, 28 (2):186-92.
Feng, J., Yu, H., Li, C., Xing, R., Liu, S., Wang, L. and Li, P., 201). Isolation and characterization of lethal proteins in nematocyst venom of the jellyfish Cyanea nozakii Kishinouye. Toxicon, 55(1): 118–125.
Kintner, A. H., Seymour, J. E. and Edwards, S. L., 2005. Variation in lethality and effects of two Australian chirodropid jellyfish venoms in fish. Toxicon, 46(6): 699–708.
Li, R., Yu, H., Xing, R., Liu, S., Qing, Y., Li, K. and Li, P., 2013. Isolation and in vitro partial characterization of hemolytic proteins from the nematocyst venom of the jellyfish Stomolophus meleagris. Toxicology in Vitro, 27(6): 1620–1625.
Noguchi, K., Sakanashi, M., Matsuzaki, T., Nakasone, J., Sakanashi, M., Koyama, T. and Sakanashi, M., 2005. Cardiovascular effects and lethality of venom from nematocysts of the box-jellyfish Chiropsalmus quadrigatus (Habu-kurage) in anaesthetized rats. Toxicon, 45(4): 519–526.
Turner, R. J. and Freeman, S. E., 1969. Effects of Chironex fleckeri toxin on the isolated perfused guinea pig heart. Toxicon, 7(4): 277–286.