نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی ، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ، ایران.

2 گروه علوم سیاسی ، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ، ایران.

چکیده

یکی از استراتژی هایی که دولت های مختلف در بعضی شرایط خاص برای تامین منافع ملی خود به کار می گیرند به کارگیری تئوری بازدارندگی است. با توجه به اینکه؛ امروزه عمده‌ترین نگرانی کشورهای منطقه و قدرتهای بزرگ غربی در منطقه ی خلیج فارس، مسئله ی «امنیت» است و با توجه به اینکه؛ جمهوری اسلامی ایران همواره دخالت بیگانگان در منطقه خلیج فارس را مردود دانسته و بر همکاری و مساعی جمعی و بومی تأکید کرده است، در نتیجه، دیدگاههای ایران در مورد امنیت در خلیج فارس و سیاستهای برخاسته از آنها تحت تأثیر عوامل داخلی نظیر مخالفت با حصور قدرتهای بیگانه در منطقه خلیج فارس شکل گرفتهاند. نتیجه کلی این عوامل آن بوده که ایران را به این سمت سوق داده است که با هر نقشی برای قدرت های خارجی؛ به خصوص ایالات متحده، در ترتیبات امنیتی خلیج فارس مخالفت نماید. در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با بهرهگیری از چارچوب نظری رئالیسم نئوکلاسیک و نظریه رئالیسم تدافعی سعی در بررسی راهبرد ایران در تأمین امنیت در منطقهی خلیج فارس شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Ajili,H. and Rezaee, N., 2018. Defensive and Offensive Realism (Theoretical Framework for Analyzing Persian Gulf Events),' National Security, 8(27), pp. 165-198. (In Persian).
Arefkhani, M. 2017. An Examination of the Islamic Republic of Iran's Approach to the Syrian Crisis from a Realist Perspective,' Research Proposal, Department of Political Science - International Relations, Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian).
Barzegar, K, 2007. Iran, new Iraq, The Persian gulf political- security architecture, The Iranian journal of international affairs, vol.xx, (1). pp. 93-110. (In Persian).
Cordesman, A. H., and Toukan. A., 2016. Iran and The Gulf Military Balance.Retrieved from Center for Strategic and International Studies(CSIS)
Fathipour, F. 2016. A Comparative Study of the Strategic Approaches of the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia Regarding the Security of the Persian Gulf.' Governmental - Ministry of Science, Research, and Technology - Tarbiat Modares University - Faculty of Literature and Humanities.
Fuller, G. 2005. The Arab Shiʿa: The forgotten Muslims. Translated by Tabrizi, Kh. New York: St. Martin's.
Hunter, S., 1990. Iran and the world: continuity in a revolutionary decade. (No Title). DOI: 10.1017/S0021086200014560
Lenor, M. 2004 The New Face of Security in the Middle East, translated by Q. Nasri. Tehran: Research Center for Strategic Studies.
Lilli, E., 2018. Debating US Military Strategy in the Persian Gulf: What is the Way Forward? Revista Brasileira de Política Internacional, 61. DOI:10.1590/0034-7329201800102
Marschall, C., 2003. Iran's Persian Gulf Policy: From Khomeini to Khatami. Routledge.
Menashri, David. 1990. The Iranian revolution and the Muslim world translated by Chunin, Shahram. Boulder: Westview Press.
Mousavi Khomeini, R. 2000. Imam's Book (Speeches, Messages, Interviews, Edicts, Shariah Permits and Letters). Tehran: Imam Khomeini Editing and Publishing Institute, Arouj Publishing.
Nowrozi, R. 2014. Defensive Realism. Qom: Bagher al Uloom University Research Center Publications.
Sabila, M. 2001. Essay on Ideology and Modernism,' translated by Afshar, A. in: Alijani, R. (ed.) Ideology, Necessity or Abstinence: Collection of Articles. Tehran: Chapakhsh, pp. 122-123.
The Institute for National Security Studies, Military Balance Files. 2013: Iran. Retrieved from The Institute for National Security Studies(INSS): http://www.inss.org.il/uploadimages/SystemFiles/iran.pdf.
The International Institution for Strategic Studies(IISS), The Military Balance 2016: Modernising military capabilities; familiar security challenges. Retrieved from The International Institution for Strategic Studies(IISS).