نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

2 دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال

3 مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده

دما یک کمیت بنیادی در اقیانوس شناسی فیزیکی و اساس کار اقیانوس شناسان در مطالعه و شناخت فرآیندها در اقیانوس ها و حوزه های آبی می باشد. تغییرات زمانی و مکانی دمای سطحی پهنه آبی، نقش مهمی در فعالیتهای تغییرات اقلیم، زندگی آبزیان، جریانات دریایی، میزان شوری و دیگر خصوصیات آب دریاها و دریاچه ها دارد. هدف از این تحقیق پیش بینی دمای سطحی دریای خزر می باشد. برای این منظور داده های میانگین ماهانه دمای سطحی آّب برای 24 ایستگاه در دریای خزر طی یک دوره چهار ساله 2003-2007 مورد استفاده قرار گرفته و به کمک آنالیز فوریه، ضرایب بسط محاسبه شده بدین ترتیب دما برای سالهای آینده پیش بینی شده است .همچنین میانگین دمای سطحی در سه بخش خزر به کمک دمای این ایستگاه ها محاسبه گردید و نحوه تغییرات دما درزمان های مختلف بررسی شد.از طیفهای سری زمانی نتیجه می شود که تقریبا درتمام ایستگاهها، تغییرات دما در زمان های مختلف از یک الگوپیروی می کند به عبارتی درتمام ایستگاهها، طیف فرکانس الگوی پریودیک مشخص 12 ماهه دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 افتخاری،ر.1387.تحلیل و پیش بینی پارامترهای فیزیکی دما،شوری وچگالی در خزر جنوبی بوسیله سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) ،پایان نامه کارشناسی ارشدفیزیک دریا،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،صفحه:327
باقری راد،م.1386.بررسی تاثیر دبی رود خانه ولگا ،بارش وتبخیر بر روی نوسان تراز آب دریای خزر با استفاده از آنالیز فوریه ، پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک دریا،دانشگاه تربیت مدرس،صفحه:101
 جلال زاده.الف ، ترابی آزاد.م ،دالکی.الف .1387 .مقایسه دمای سطحی حاصل از داده های میدانی و ماهواره ای در خزر جنوبی،پژوهشهای جغرافیایی طبیعی،شماره65،پاییز1387،صفحه:121-110
فکور،ع.1375.آشنایی با زبانMATLAB همراه با کاربردهای ویژه درمهندسی برق،کنترل ،مخابرات و پیش بینی ، جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد، صفحه: 353.
Bahmanzadegan A. R., Lari K., Fatemi M. R., Azarsina F.2013. The pattern determination of sea surface temperature distribution and chlorophyll a in the Southern Caspian Sea using SOM Model, Ir. J. of Fisheries Sciences, 12(1):105-114
Brockwell, P and Davis, R. 1991. Time Series: Theory and Methods, Colorado University, Second Edition, P: 470
Dergachev, V.A., Makarenko, N.G.,Karimova, L.N.,and Danilkina, E.B.2001. Nonlinear Methods of Analysis of Data with Gaps.J. on Methods and Applications of Absolute Chronology. 20: 45-50
 
Ibrayev .R.A, E. O¨ zsoy, C. Schrum, and H. I. Sur. 2010. Seasonal variability of the Caspian Sea three-dimensional circulation, sea level and air-sea interaction, Ocean Sci., 6: 311–329
Kostianoy,A.G.and Kosarev,A.N.2005. The Caspian Sea Environment, Springer-Verlag Berlin Heidelberg , Germany, P: 271
 Lebedev. Sergey. A, and Andrey G. Kostianoy.2008,Integrated Use of Satellite Altimetry in the Investigation of the Meteorological, Hydrological, and Hydrodynamic Regime of the Caspian Sea, Terr. Atmos. Ocean. Sci., Vol. 19, No. 1-2: 71-82
Piegrsch, W. W. and Bailer, A. J. 2005. Analyzing Environmental Data, John Wiley & sons, Ltd, P: 224
 Rauscher.C.2001.Fundamentals of Spectrum Analysis, Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, P: 222 
Thiebaux, H.J.1994. Statistical data analysis for ocean and atmospheric sciences.  Academic Press, P: 320