نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی کشتی سازی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران.

چکیده

در این پژوهش تاثیر بارهایی که در هنگام حرکات رول کشتی سیستم مهار خود را از دست می دهند و می توانند آزادانه بر روی شناور جابجا گردند بر حرکات رول کشتی بررسی شده است. فرض گردیده است که پس از پاره شدن سیستم مهار، بارها می توانند آزادانه در راستای عرض شناور حرکت نماید، لذا از تاثیر اصطکاک و یا موانع احتمالی که مانع حرکت آزادانه بار می گردد؛ صرف نظر گردیده است. برای بررسی تاثیرات، وزنه ها با جرمهای مختلف بصورت آویزان به پاندول بر روی یک مدل شناور اقیانوس پیمای ماهیگیری از نوع تراولر که در حال حرکات رول می‌باشد، بصورت تجربی مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. نتایج نشان می‌دهد که گرچه وزن‌های آویزان باعث بالا رفتن مرکز ثقل شناور و کاهش تعادل عرضی شناور می‌گردند، لیکن همواره این بارها باعث افزایش پریود دامنه حرکات شناور گردیده و اصطلاحاً شناور نرم تر می‌گردد. یافته های پژوهش می تواند در طراحی سیستمهای دمپ کننده حرکات رول نیز کمک نماید. همچنین نتایج عددی بر پایه تئوری نواری (strip theory) با نتایج آزمایش مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و مشاهده گردید که انتخاب ضریب میرایی مناسب نقش مهمی در دقت نتایج عددی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Biran A. B., “ Ship Hydrostatics and Stability” , 2014, Second Edition, Butterworth-Heinemann.
Bentley Systems Incorporated, 2013, "Maxsurf Motions Windows Version 20 Program & User Manual".
Housner, G.W., Bergman, L.A., Caughey, 1997, T.K., Chassiakos, A.G., Clause, R.O., Masri, S.F., Skelton, R.E., Soong, T.T., Spencer, B.F., Yao, J.T.P., “Structural Control; Past, Present, and Future”, Journal of Engineering Mechanics 123(9).
IMO, Annex 2, Resolution Msc.267(85), 2008, " Adoption of the International Code on Intact Stability".
Inoue, R., Kanyama, T., Kanaji, H., 1994,"Vibration Control of Existing Buildings Under Motion Excited by Moving Vehicles", Proc. of First World Conference on Structural Control 2.
Koike, Y., Tanida, K., Mutaguchi, M., Murata, T., Imazeki, M., Hiroshige, E., 1997, “Development of hybrid anti-rolling device for ships and test at sea”, Recent Progress on Science and Technology IHI, 6, 20–26.
Tamura, Y., Fujii, K., Ohatsuki, T., 1995, Wakaham, T., Koshaka, R., "Effectiveness of Tuned Liquid Dampers Under Wind Excitations", Engineering Structures 17.
Thomas W. Treakle III, Dean T. Mook , Stergios I. Liapis, Ali H. Nayfeh, 2000, “A time-domain method to evaluate the use of moving weights to reduce the roll motion of a ship”, Ocean Engineering 27 1321–1343.
Townsin R.L. ,1997 , “Trawler Model NA 8-14 for use with large angle ship stability dynamometer”, School of Marine Technology, University of Newcastle Upen Tyne , England.
http://discoverarmfield.com, “Ships Vibrations Test Model, Ships Stability Apparatus, NA 8 & NA 14”