نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس گروه بیولوژی دریا

2 دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده زیست شناسی

3 دانشگاه آزاد اسلامی– واحد تهران شمال– گروه بیولوژی

4 دانشگاه شاهد – گروه ریاضی

5 دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات – گروه بیولوژی

چکیده

نمونه برداری از اسفند سال 1391 الی دی ماه 1392 در 7 منطقه نمونه برداری صورت پذیرفت. در این مطالعه مجموعا" 75 گونه گونه جلبک پرسلولی دریایی از هفت منطقه سنگی غرب استان شامل سایه خوش، کوهین، لنگه، بستانه، طاهونه، چیرویه و میچائیل شناسایی گردید، که از این تعداد، 6 خانواده و 9 جنس و 17 گونه متعلق به جلبک‌های سبز، 4 خانواده و 8 جنس و 18 گونه متعلق به جلبک‌های قهوه ای، 11 خانواده و 18 جنس و 40 گونه متعلق به جلبک‌های قرمز، بودند، که با مقایسه تعداد گونه مجموع هر سه گروه جلبکی و شاخص تعداد گونه نشان می‌دهد که از بین 7 منطقه بررسی شده مناطق نمونه برداری میچائیل و سپس بستانه با تعداد 47 گونه دارای بیشترین تعداد گونه و سایه خوش و سپس طاهونه دارای کمترین تعداد گونه می‌باشند. همچنین، در مقایسه درصد پوششی مجموع کل هر سه گروه جلبکی، مشخص گردید که در مجموع درصد پوششی در مناطق میچائیل و سپس لنگه 87/232 درصد بیشترین و در سایه خوش و طاهونه کمترین میزان را داشته است، و تقریبا از شرق به غرب استان تعداد گونه، درصد پوششی رو به افزایش می‌باشد. که وضعیت زیست محیطی و شرایط سالم تر در نواحی بکرتر و دور از کانون‌های آلودگی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Alavian, Zahra. 1377. Determination of the Ecological Status of Seaweeds in Kish Island shore. Ms Teze. Tarbiat modarres univercity, Tehran.
Alavian, Zahra. 1386. Determination of the Ecological Status of Seaweeds and interaction with environmental factors in Hormozgan Province. Marine division, Department of environment, Tehran.
Alavian, Zahra. 1393. Ecological Models and GIS Maps of Macroalgae, as Bioindicator for Ecological Status of Hormozgan Rocky Shores. Phd Teze. Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran.
 Andrew,N.L. 1987.Sampling and the Description of Spatial Patter in Marine Ecology. Ocaenogr.Mar.Biol.Ann.Rev.,25,39-90.
  Basson P. 1992. Checklist of marine algae of the Arabian Gulf. J Univ Kuwait (Sci)  9: 217-230. 
 Børgesen, F. 1939: Marine algae from the Iranian Gulf. In: Danish Scientific  Investigation in Iran   Jesen, K. & Sparck, R. (eds): 42 – 141 Copenhagen, Einar  Munksgaard.
 Castro, P. , Hubber, M. E. .  2008. Marine biology.7th. Ed. McGraw-Hill.460 p.
 Deboer, J.A., H.J.Guigigli, T.L.Israle, and C.F.D Elia.1978. Nutritional studies on two red algae; Growth rate as a function of nitrogen source and concentration .J. Phycol. 14:261-266.
 Hayes, C. 2007. Vertical Distribution of Algal Species in Intertidal Zones, 33-49, Cross sections | Volume III 2007
 Kraufvelin, P, Lindholm, A., Pedersen, M., Kirkerud, L., Bonsdorff, E. 2009. Biomass, diversity and production of rocky shore macroalgae at two nutrient enrichment and wave action levels. Mar Biol. 157:29–47.
 LITTLER, M.M., LITTLER, D.S. & TAYLOR, P.R., 1983. Evolutionary strategies in a tropical barrier reef system: macroalgae. Journal of Phycology, 19 (2): 229-23
 MOOPAM. 2009. Manual of oceanographic observations and pollutant analyses methods. Regional Organization for the Protection of the Marine Environment
 Nizamuddin M, Gessner F. 1970. The marine algae of the northern part of the Arabian Sea and of the Persian Gulf. “Meteor” Forschungsergebnisse, Reise D, Biol   6: 1-42.
  Orfanidis, S,. Panajotidis, P.  Stamatis, N.  2001 . Ecological evaluation of transitional and coastal waters: A marine benthic macrophytes-based model. Medit. Marine Sci. , 2(2): 45-65.
 Prathep, A. .  2005. Spatial and Temporal Variations in Diversity and Percentage Cover of Macroalgae at Sirinart Marine National Park, Phuket Province. Thailand. SienceAsia.225-233.
 SCHEFFER, M., A. H. BAKEMA, ANDF. G. WORTELBOER. 1993. asimulation model of the dynamics of sub-merged plants. Aquat. Bot.45:341–356.
Shahidi, S. 1386. Determaining of poisening elemente in Seaweeds of Bushehr Province intertidal zone. Ms Teze. Azad univercity, Tehran Shomal Branch.
 Sohrabipour, J. and Rabii, R., 1996. New records of algae for Persian Gulf and flora of Iran.Iranian Journal of Botany, 7(1): 95-115.
 Sohrabipour, J. and Rabii, R., 1999. A list of marine algae of sea shores of the Persian Gulf and Oman Sea in the Hurmozgan Province. Iranian Journal of Botany, 8(1):131-162.
 Sohrabipoor, J. & Rabiei, R. 2008. Rhodophyta of Oman Gulf (South East of                  Iran).Iranian Journal of Botany. 14 (1): 70-74. Tehran.