نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، واحد بین المللی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران.

2 گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

موضوع تحقیق حاضر، تجزیه و تحلیل روابط ایران و عربستان و تنش‌ها و رقابت‌های موجود میان این دو کشور است. پژوهشگر، قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که علّت اصلی تنش در روابط جمهوری اسلامی و عربستان سعودی چیست؟هدف اصلی این پژوهش، بررسی و علّت‌های مادی و عینی تنش در روابط ایران و عربستان و ارزیابی آن بر مبنای ساختار روابط بین­الملل است. روش تحقیق این پژوهش از لحاظ تحلیل داده­ها، توصیفی- پیمایشی و اکتشافی است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد با توجه به تحولات منطقه‌ای از جمله بحران سوریه، عراق و یمن و توافق هسته­ای ایران و کشورهای غربی، قدرت و نفوذ منطقه­ای ایران افزایش یافته و این موضوع از نظر عربستان تهدیدی علیه این کشور می­باشد. همین امر سبب افزایش تنش‌ها و اختلافات در روابط این دو کشور شده‌است که با توجه به ادراک دو کشور از یکدیگر، می‌تواند افزایش یافته و ادامه پیدا کند. با توجه به موارد مذکور و قدرت­گیری ایران در منطقه، عربستان راه را برای نفوذ هر چه بیشتر آمریکا و اسرائیل به منطقه باز کرده‌ و روابط نزدیکی با اسرائیل ایجاد کرده‌است؛ بنابراین رویکرد روابط سیاسی در آیندۀ دو کشور مبهم و رو به تیرگی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Ataie, F., Ghaderi Kangavari, R. and Ebrahimi, N. 2011. Public Diplomacy and Soft Power: Iran and America in the New Iraq. Political Quarterly: Politics Quarterly: Journal of Faculty of Law and Political Science. 41(3): 189-203. (In Persian)
Blanchard, C. M. 2010. Qatar: Background and US relations. Library of Congress Washington DC Congressional Research Service.
Dekmejian, R. H. 1995. Islam in revolution: fundamentalism in the Arab world. Syracuse University Press.
Ebrahimi, S., Salehi, M. R. and Parsaei, S. M. 2012. A Study of United States and Saudi Arabia's Reactions to people's Uprising in Bahrain (2011-2012). International and Political Research Quarterly. 4(10): 111-142. (In Persian)
Eftekhari, A. and Naderi Beni, E. 2016. The Impact of Islamic Awakeningon on the Future of Saudi Political System. Quarterly Journal of Political Research in Islamic World. 6(2): 27-53. (In Persian)
Fozi, Y. 2012. Cause of formation and nature of political movements in middle east، Case of Study: Political Movement in Yemen. Political Studies of Islamic World. 1(1): 17-34. (In Persian)
Fuller, G. 1991. The center of the universe: the geopolitics of Iran. Westview Press.
Ghasemian, R.; Simbar, R. and Jansiz, A. 2019. The Foundations of the Iran-Saudi Arabia Struggle in the Syrian Crisis. Research Journal on Islamic Revolution. 9(30): 217-238. (In Persian)
Ghoble, V. T. 2019. Saudi Arabia–Iran Contention and the Role of Foreign Actors. Strategic Analysis. 43(1): 42-53.
Golkar, K. 2006. Adaptation of Analytical Technique SWOT in order to be used in urban planning. Sofe Scientific-Research Journal. 15(41): 44-65. (In Persian)
Hinnebusch, R. A. and Ehteshami, A. (Eds.). 2002. The foreign policies of Middle East states. Lynne Rienner Publishers.
Hosseini, S. M. H. and Dehshiri, M. R. 2016. Regional Geopolitics and Iran-Saudi Arabia Relations. Foreign Relations. 8(1): 111-143. (In Persian)
https://www.hamshahrionline.ir/news/274989 .16 October 2014. Guardian: General Soleimani saved Baghdad.
Hunger, J. D. and Wheelen, T. L. 2013. Essentials of strategic management. Pearson.
Kuznetsov, A. 2014. The Sunni-Shi'ite Rivalry and Its Influence On The Geopolitical Situation Of The Middle East. Vestnik MGIMO University. 36(3): 146-155.
Mirzaei, J. Hemayatian, E. and Khajouei, M. H. 2014. Impact of Islamic Awakening Developments on Relations between Iran and Saudi Arabia. Quarterly Journal of Political Research in Islamic World. 4(2): 151-179. (In Persian)
Mossalanejad, A. 2017. Regional Balance Policy in Iran-Saudi Arabia Relations. Political Quarterly: Politics Quarterly: Journal of Faculty of Law and Political Science. 46(4): 1067-1087. (In Persian)
Najafi, M. S. and Bolandian, G. 2013. The Impact of the Islamic Revolution of Iran on the Formation of Islamic Awakening in Bahrain. Journal of Islamic Revolution Studies. 10(33): 189-208. (In Persian)
Nejati, H. 2015. The Impact of the Islamic Revolution on Saudi Arabia. Available at: www.ensani.ir. The website of the Institute of Humanities and Cultural Studies. (In Persian)
Rahmanian, H. 2016. Saudi Arabia. Office of Political and International Studies, Ministry of Foreign Affairs. (In Persian)
Reza'ee, M. and Jahanian, S. 2014. Bahrain's Revolution, Islamic Awakening and Reasons of Its Failure. Journal of Islamic Revolution Studies. 11(36): 202-183. (In Persian)
Saei, A. and Alikhani, M. 2013. A Study of the Conflict Cycle in the Relations between the IR Iran and Saudi Arabia. Quarterly of Political Science. 9(22): 129-153. (In Persian)
Shaffer, B. 2011. Energy Politics. University of Pennsylvania Press.  
Shafiee, N. and Ghanbari, F. 2017. Explaining the Relations of Iran and Saudi Arabia within the Framework of Cold War. International and Political Research Quarterly. 9(31): 117-140. (In Persian)