نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران.

چکیده

پرتاران از نقطه نظر تعیین وضعیت سلامت زیست محیطی بسترهای دریایی و نقششان در زنجیره غذایی دریایی دارای اهمیت بالایی هستند. در این تحقیق به منظور بررسی تراکم پرتاران زیر جزر و مدی نمونه برداری از رسوبات سه منطقه بریس، رمین و پسابندر در10 ایستگاه واقع در شمال دریای مکران به وسیله گرب ون-وین در سه دوره زمانی پیش مانسون، مانسون، پس مانسون زمستانه همراه با ثبت پارامترهای فیزیکی شیمیایی از آبان تا اسفند 1396 انجام گردید. در این بررسی 18 خانواده شناسایی شد که بیشترین تراکم در مجموع ایستگاه‌ها در دوره مانسون و در پسابندر با570±67/4364 فرد در‌متر‌مربع و کمترین تراکم در دوره پس مانسون منطقه رمین با 89± 33/225 فرد در‌متر‌مربع بوده است. در منطقه پسابندر بیشترین درصد فراوانی مربوط به خانواده‌‌های Spionidae، Maldanidae و Cirratulidaeو در بریس خانواده های Nephtydae، Phyllodocidae و Cirratulidaeو در رمین خانواده‌های Orbiniidae، Maldanidae وCirratulidae بودند. آنالیز واریانس یک طرفه در بین ایستگاه ها و دوره‌های زمانی دارای اختلاف معنی‌داری بوده است (05/0>P). بیشترین تراکم پرتاران از نظر دوره زمانی به ترتیب به صورت الگوی دوره مانسون>پیش مانسون>پس مانسون برآورد شده است. نتایج همبستگی تراکم پرتاران با فاکتورهای محیطی نشان داد که دانه‌بندی و TOM در دوره پیش مانسون دارای همبستگی مثبت و معنی داری با تراکم پرتاران بوده است (05/0>p). نتایج نشان داد که مانسون زمستانه تغییرات معنی داری را در جمعیت پرتاران مناطق مورد مطالعه ایجاد می کند. افزایش تراکم در مانسون می تواند ناشی از تغییر شکل جهت جریان و افزایش ورودی بار مواد مغذی به دنبال آن درمنطقه باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Ejlali Khanghah, K., Akbarzadeh, G., Rashidi, S. and Mousavi, S.A., 2017. Investigation of the effect of monsoon on diversity and density of macrobenthos in Iranian coast of Makran Sea (Oman Sea). Journal of Oceanography8(29), pp.87-101. DOI: 10.18869/acadpub.joc.8.29.87.
Holme, N.A. and McIntyre, A.D. eds., 1984. Methods for the study of marine benthos (p. 387). Oxford: Blackwell Scientific Publications.
Chandra, A. and Chakraborty, S.K., 2008. Distribution, density and community ecology of macrobenthic intertidal polychaetes in the coastal tract of Midnapore, West Bengal, India. Journal of the Marine Biological Association of India50(1), pp.7-16.
Fein, J. S. and Stephens, P. L., 1987. Monsoon. Wiley Interscience Publication. John Wiley & Sons Inc, 599p.
Giangrande, A., Delos, A.L., Musco, L., Licciano, M. and Pierri, C., 2004. Polychaete assemblages of rocky shore along the South Adriatic coast (Mediterranean Sea). CBM-Cahiers de Biologie Marine.45(2), pp.85-96. DOI:10.1007/S00227-003-1162-0.
Haghi, M., Savari, A., Kochanian, P., Nabavi, S. M. B., Nami, M. H., Zakeri, M., Bodaghi, M. (2014). 'Macrobenthose assemblage in the shallow- water coasts of the south Qeshm Island, with acoustic remote sensing thchnique', Journal of Marine Science and Technology, 12(2), pp. 3-15. DOI: 20.1001.1.20088965.1392.12.2.1.7.
Kevrekidis, T., 2005. Population dynamics, reproductive biology and productivity of Streblospio shrubsolii (Polychaeta: Spionidae) in different sediments at low salinities in a Mediterranean lagoon (Monolimni Lagoon, Northern Aegean). International Review of Hydrobiology: A Journal Covering all Aspects of Limnology and Marine Biology90(1), pp.100-121. DOI: 10.1002/iroh.200310713.
Ergen, Z., Çinar, M.E., Dagli, E. and Kurt, G., 2006. Seasonal dynamics of soft-bottom polychaetes in Izmir Bay (Aegean Sea, eastern Mediterranean). Scientia Marina70(S3), pp.197-207. DOI: 10.3989/scimar
Loghmani, M., 2016. Polychaeta density changes in Chabahar Bay subtidal area with emphasis on the role of heavy metals (Cooper and Zinc). J. Aqua. Eco; 6 (3), pp.10-21. DOI: 20.1001.1.23222751.1395.6.3.2.4.
Logmani M. and Safai NM. 2017. Effect of winter monsoon on organic matter content in subtidal sediments of the northern coast of the Makoran Sea. 4th International Conference on Environmental Planning and Management in Tehran.6pp.
Link, C.D., 2006. C. elegans models of age-associated neurodegenerative diseases: lessons from transgenic worm models of Alzheimer’s disease. Experimental gerontology41(10), pp.1007-1013. DOI: 10.1016/j.exger.2006.06.059.
Loghmani, M., Savari, A., Doustshenas, B., Archangi, B. and Kabiri, K., 2016. First record of Sternaspis thorsoni (Polychaeta: Sternaspidae) from Northern Oman Sea (Chabahar Bay, Iran).
miri, M. (2014). 'Effect of Salinity and Temprature Chenges from Brine Discharged of Desalination Plant on Polychaeta assemblage in Chabahar Bay', Journal of Marine Science and Technology, 13(3), pp. 41-50. doi: 10.22113/jmst.2014.7823
Musale, A.S. and Desai, D.V., 2011. Distribution and abundance of macrobenthic polychaetes along the South Indian coast. Environmental Monitoring and Assessment178, pp.423-436. DOI: 10.1007/s10661-010-1701-3
Nikoueian. A.R., 2001. Estimation of Potential Yield On Demersal Fishery Resources Based On the Production of Macrobenthic Fauna in The Chabahar Bay. Iranian Scientific Fisheries Journal,10(2), pp. 77-102.
Nikueiyan A., 1997. Assessment of density, diversity and distribution and secondary production of benthic invertebrates (Macrobenthoses) in Chabahar Bay, PhD dissertation (Marine Biology), Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, 186 pages
Negarestan H, Salehi Farsani AS. and Emadi H, 2011. Investigation of tidal zone polychaetes on two mud-sandy beaches of Bandar Abbas, Journal of Marine Science and Technology Research. 6:48-66.
Poirier, L., Berthet, B., Amiard, J.C., Jeantet, A.Y. and Amiard-Triquet, C., 2006. A suitable model for the biomonitoring of trace metal bioavailabilities in estuarine sediments: the annelid polychaete Nereis diversicolor. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom86(1), pp.71-82. DOI: 10.1017/S0025315406012872.
Reynolds, R.M., 1993. Physical oceanography of the Gulf, Strait of Hormuz, and the Gulf of Oman—Results from the Mt Mitchell expedition. Marine pollution bulletin27, pp.35-59.DOI: 10.1016/0025-326X(93)90007-7.
Salari-Aliabadi, M.A., 2019. Biodiversity study and distribution of benthic polychaetes in Bakhmanshir River (Khuzestan). Journal of Aquatic Ecology9(2), pp.150-162.(In Persian) DOI: 20.1001.1.23222751.1398.9.2.14.5.
Shakouri, A, Agheli. E., 2014. Distribution, abundance and diversity of Polychaetes in the Intertidal Zone of Konarak crab Island. 3; 6 (1), pp.59-72. (In Persian).
Shakori, A, Attaran Fariman, G. and Askari Nasab, M, 2015. An assessment of abundance and biological indices of Polychaetes in intertidal zone of Tis Coast - Chabahar Bay. J. Aqua. Eco; 4 (3) :11-1 DOI:20.1001.1.23222751.1393.4.3.1.9.
Salehi Farsani A. Ahmadi S. Negarestan H. and Emadi, H. 2010. Identification and density of ternary polychaetes in tidal areas in Golshahr Beach Bandar Abbas. Journal of Marine Biology. 7:65-74.
Shakoori, Arash. and Bakhsh Hut, Karim. 2017 Assessment of Macrobenthos Population Structures in Lipar Marsh in Sistan and Balouchestan Provice. Journal of Wetland Ecobiology.9(33), pp.29-42. (In Persian).
Soleimani Rad A., Keshavarz M., Bahremand M., Kamrani A. and Vaziri Zadeh A. 2014. The effect of summer monsoon on Structure of Macrobenthic Communities of Jask Estuary (Oman Sea). Journal of Aquatic Ecology. 3(1), pp.39-50. (In Persian).
Snelgrove, P.V., 1998. The biodiversity of macrofaunal organisms in marine sediments. Biodiversity & Conservation7, pp.1123-1132. DOI: 10.1023/A:1008867313340.
Taheri M., Yazdani Foshtomi M. and Bagher, H. 2010.Community Structure and Biodiversity of Intertidal Sandy Beach Macrofauna in Chabahar Bay, Northeast of Oman Gulf, IR Iran. Journal of the Persian Gulf. 9(1): 17-25.
Valinassab, T., Adjeer, M. T., Sedghi, N., kamali, E. (2010). 'Monitoring of demersal resources by Swept Area Method within the Persian Gulf and Oman Sea', Journal of Animal Environment, 2(3), pp. 45-56. DOI: 20.1001.1.27171388.1389.2.3.7.8.