نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی کشتی‌سازی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ،خرمشهر، ایران.

چکیده

تخمین توان مورد نیاز رانش یک شناور در طراحی اولیه از دو جنبه تخمین وزن ماشین‌آلات به عنوان تابعی از توان مورد نیاز و تخمین مقدار سوخت مورد نیاز و عامل تاثیرگذار در برآورد اولیه ظرفیت مخازن شناور حائز اهمیت می‌باشد. این تخمین می‌تواند از طریق روابط تجربی یا با استفاده از شناورهای مشابه موجود حاصل گردد. روابط تجربی موجود برای تخمین توان کشتی‌ها تنها محدود به چند رابطه عمومی بوده و برای شناورهای با کاربری خاص عموما دقت مناسبی ندارند. با توجه به استفاده روزافزون و قابل توجه از شناورهای کانتینربر در جابجایی کالا و جایگزینی این نوع شناور در بسیاری از شرکت‌های حمل و نقل دریایی بجای شناورهای تجاری دیگر، ارائه یک رابطه تجربی با دقت قابل قبول برای شناورهای کانتینربر می‌تواند کمک شایانی به طراحان در طراحی اولیه جهت تخمین توان و سوخت مورد نیاز کند. به همین منظور در این پژوهش با استفاده از داده‌های 9۰ کشتی کانتینربر و روش رگرسیون خطی چندگانه، با در نظر گرفتن تاثیر پارامترهای اصلی شناورها بر مقدار توان مورد نیاز، روابط متعددی تهیه و مورد آنالیز آماری قرار گرفت که نهایتا رابطه مناسبی برای تخمین توان کشتی‌های کانتینربر استخراج گردید. بررسی صحت‌سنجی رابطه موجود برای کشتی‌های کانتینربر بیانگر دقت قابل قبول رابطه مذکور می‌باشد و می‌تواند به عنوان یک رابطه تجربی در تخمین توان کشتی‌های کانتینربر در محدوده ابعادی ذکر شده برای این رابطه، مورد استفاده عملی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Boulougouris, E.K, Papanikolaou, A.D. and Pavlou, 2011. A. Energy efficiency parametric design tool in the framework of holistic ship design optimization. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part M. Journal of Engineering for the Maritime Environment.;225(3), pp.242-260. DOI: 10.1 177/1475090211409997.
Cassella, P. and Krauss, G.R., 1983. Hydrostatic data for cargo ships obtained with regression analysis. Ocean Engineering, 10(3), pp.145-155. DOI: 10.1016/0029-8018(83)90023-9.
Ghasemi, H. and Jafarzadeh Khatibani, M., 2004, determining the stability of commercial ships in the initial stage of design using regression analysis, the 12th annual conference and the 8th international conference on mechanical engineering - Tarbiat Modares University (in Persian).
Heichel, S., Pape, J. and Tosun, J., 2014. Regulation of industrial discharges into surface water. Understanding Environmental Policy Convergence: The Power of Words, Rules and Money, p.64.
Papanikolaou, A., 2014. Ship design: methodologies of preliminary design. Springer. DOI: 10.1007/978-94-017-8751-2.
Papanikolaou, A.D., 2002. Developments and potential of advanced marine vehicles concepts. Bulletin of the KANSAI Society of Naval Architects, Japan55, pp.50-54. DOI: doi.org/10.14856/ran.55.0_50.
Rencher, A.C. and Schaalje, G.B., 2008. Linear models in statistics. John Wiley & Sons.
Schneekluth, H. and Bertram, V., 1998. Ship Design for Efficiency and Economy. Butterworth-Heinemann. DOI: 10.1016/B9 78-0-7506-4133-3.X5000-2.
Yilmaz, H. and Giiner, M., 2001. An approximate method for cross curves of cargo vessels. Marine technology and SNAME news, 38(02), pp.92-94. DOI: 10.5957/mt1.2001.38.2.92.