اثرات سطوح مختلف اکسیژن بر رشد و ترکیب عضله در دو گروه وزنی از فیل ماهیان (Huso huso) پرورشی

فروزان باقرزاده لاکانی؛ مسعود ستاری؛ محمد علی یزدانی ساداتی؛ رضوان اله کاظمی؛ انوشیروان جعفرزاده

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1391، ، صفحه 13-25

چکیده
  هدف از این مطالعه، بررسی اثر غلظت اکسیژن آب بر شاخص‌های رشد و ترکیب عضله در دو گروه وزنی فیل ماهیان پرورشی (Huso huso) (وزن اولیه 2/49±9/280 و 1/138±9/1217گرم) بود. تیمارهای اکسیژن شامل هیپوکسی (mg/l 3-2)، نورموکسی (mg/l 6-5) و هیپراکسی (mg/l 10-9) به وسیله تنظیم آب ورودی و تزریق اکسیژن خالص برای تیمار هیپراکسی، تنظیم شد. ماهیان به مدت یک هفته با تانک‌های ...  بیشتر